Vyhláška ÚNMS SR č. 61/2017 Z. z. vyriešila dôležitú otázku používania STN

Vyhláška ÚNMS SR č. 61/2017 Z. z. vyriešila dôležitú otázku používania STN

NormalizáciaPrávne predpisyRôzne

Dňa 1. 4. 2017 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 61/2017 Z. z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorá vykonáva novelizovaný zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška ÚNMS SR č. 61/2017 Z. z. vyriešila veľmi zásadným spôsobom problém, o ktorom sme už písali 10. 3. 2017 v článku POZOR na vážny dôsledok používania STN podľa kontroverznej novely zákona č. 264/1999 Z. z. !!!!.
V tomto článku sme sa zamýšľali nad tým, ako bez následkov uvádzať časti slovenských technických noriem napr. v projektovej dokumentácii či v riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby, pretože zákon v § 6a ods. 4 nie celkom jasne uvádza ustanovenie o neoprávnenom rozšírení STN bez súhlasu slovenského národného normalizačného orgánu.

Našťastie v prílohe vyhlášky ÚNMS SR č. 61/2017 Z. z. v bode I. Poplatky za technické normy, v časti E sa ustanovuje poplatok za udelenie súhlasu na doslovné uvádzanie obsahu slovenských technických noriem. Tým sa vyriešil spomínaný problém, pretože súhlas a poplatok sa vzťahuje len na doslovné uvádzanie obsahu STN, t. j. len na citovanie obsahu STN.

„Citovanie alebo citácia je doslovné uvádzanie výroku, vety a pod. podľa pôvodcu, autora a diela.“

Pokiaľ sa uvádza v technickej dokumentácii alebo inom dokumente len parafráza obsahu STN, tak sa na túto skutočnosť súhlas národného normalizačného orgánu nepožaduje a žiadny poplatok sa neplatí.

Parafráza je lingvistická operácia, ktorá spočíva vo vyjadrení toho istého obsahu, ako má východiskový výraz, konštrukcia alebo text, inými výrazovými prostriedkami.

Z uvedeného je zrejmé, že ten kto ovláda slovenský jazyk, gramatiku slovenského jazyka a má dostatok vyjadrovacích prostriedkov na vetnú tvorbu t. j. parafrázu, sa nemusí „uchyľovať“ k citovaniu z STN v akejkoľvek dokumentácii a nemá akýkoľvek problém s porušovaním ustanovení zákona o ochrane STN.

Vyhláška ÚNMS SR č. 61/2017 Z. z. taktiež umožňuje udelenie bezplatného súhlasu na doslovné uvedenie obsahu STN, t. j. citáciu obsahu STN:
a) na vyučovacie, vzdelávacie a vedecko-výskumné účely súvisiace so štúdiom podľa osobitného predpisu,
b) na vypracovanie odbornej ročníkovej práce, záverečnej práce, bakalárskej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej práce študentov stredného odborného štúdia alebo vysokoškolského štúdia, interného vysokoškolského štúdia doktorandov.
Za doslovné uvedenie obsahu t. j. citáciu STN sa nepovažuje uvedenie názvu STN.

Aj tieto skutočnosti sú výsledkom snahy našej asociácie o konštruktívnu spoluprácu s ÚNMS SR, v rámci ktorej sme svojimi pripomienkami a návrhmi dokázali presadiť potreby a záujmy technickej praxe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.