Seminár APPO SR o problematike dodatočného zatepľovania stavieb, zaujímavé reakcie a relácie

Seminár APPO SR o problematike dodatočného zatepľovania stavieb, zaujímavé reakcie a relácie

NormalizáciaRiešenie PBSRôzne

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR bola v dňoch 7. a 8.2.2013 hostiteľom pracovného seminára na tému požiarnej bezpečnosti povrchových úprav obvodových stien s názvom:

Protipožiarna bezpečnosť stavieb – dodatočne zatepľované obvodové steny kontaktnými alebo prevetrávanými systémami.

Poprední odborníci prerokovali danú problematiku z rozličných hľadísk: projektovania stavieb, skúšobných metód a praktických problémov z pohľadu situácie a skúseností v SR aj zo zahraničia. Na základe prerokovanej problematiky a taktiež cieľa seminára, boli prijaté nasledovné oficiálne spoločné závery:

Účastníci sa zhodli na tom, že napriek vývoju, ku ktorému dochádza v okolitých krajinách a skúsenostiam s novými stavebnými technológiami, uvedená problematika nie je dostatočne riešená v súčasných právnych a technických predpisoch v SR a odporúčajú jej riešenie v dvoch navzájom prepojených oblastiach:
– stavebné konštrukcie a dopad povrchových úprav obvodových stien na ich klasifikáciu podľa druhu konštrukčného prvku, a
– vhodné skúšobné metódy vychádzajúce z reálnych požiarnych scenárov pre všetky druhy povrchových úprav vrátane kontaktných aj odvetraných tepelno-izolačných konštrukčných systémov.
Tieto oblasti je nutné riešiť paralelne. Z dôvodu, že sústava STN obsahuje rozdielne definície druhov konštrukčných prvkov bolo navrhnuté, vytvoriť jednotné definície konštrukčných prvkov, ktoré budú používané aj napr. v STN 73 0802.

V slovenských protipožiarnych predpisoch nie je doteraz zavedená vhodná skúšobná metóda na overenie šírenia požiaru po vonkajšom povrchu obvodových stien; overenie tejto vlastnosti má pritom dopad najmä na konštrukčný prvok D1, ktorý neprispieva k šíreniu požiaru ani ku zvyšovaniu intenzity požiaru.

Na riešení problematiky zjednotenia existujúcich definícií druhov konštrukčných prvkov v súčasnosti pracuje prezídium HaZZ – zmena STN 92 0201-2. Návrh normy sa má predložiť do polovice roka 2013 a zmena normy má byť vydaná do konca roka 2013. Je potrebné si uvedomiť, že navrhovaná zmena terminológie konštrukčných prvkov vyvolá zmeny aj v ďalších technických normách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.