Porušovanie predpisov pri výstavbe

Nezaradené

Podanie podnetu v súvislosti s porušovaním predpisov pri výstavbe

Porušovanie predpisov pri výstavbe v oblasti protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sa často vyskytuje na stavbách, môžeme rozdeliť do dvoch hlavných kategórií:

1) Použitie nevhodného stavebného výrobku na použitie v stavbe na deklarovaný účel
2) Nesprávne zabudovanie vhodného stavebného výrobku

Poznámka 1.- Ak k stavebnému výrobku chýba úplná dokumentácia na preukázanie vlastností, je nutné ho považovať za nevhodný na použitie v stavbe.

Poznámka 2.- Za dokumentáciu na preukázanie deklarovaných alebo požadovaných vlastností stavebného výrobku sa považuje:
a) Dokument preukázania zhody vydaný v súlade so Zákonom č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov;
b) Protokol o klasifikácii preukazujúci požadovanú požiarno-technickú vlastnosť stavebného výrobku podľa normy STN EN alebo STN;
c) Stanovisko experta s klasifikáciou vydané na základe skúšobného alebo klasifikačného protokolu stavebného výrobku, prípadne výpočtu podľa Eurokódu.

V uvedených prípadoch ide o porušenie Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v §43d ods1. písm. b), ktorý ustanovuje v

§ 43d
Základné požiadavky na stavby

(1) Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej
životnosti vyhovovať základným požiadavkám na
stavby. Základnými požiadavkami na stavby sú:
a) mechanická odolnosť a stabilita stavby,
b) požiarna bezpečnosť stavby,
c) hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia,
d) bezpečnosť stavby pri jej užívaní,
e) ochrana pred hlukom a vibráciami,
f) energetická úspornosť a ochrana tepla stavby.

V prípade uvedenom v bode 1) ide aj o porušenie § 43f tohto zákona, ktorý ustanovuje v

§ 43f
Stavebné výrobky

Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť
iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov1k)
vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel
(ďalej len „vhodný stavebný výrobok“).

1k) Zákon č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

Taktiež sa môže jednať o porušenie Zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov v §2a, ktorý ustanovuje v

§ 2a
Uvádzanie na trh

(1) Na trh možno uvádzať len stavebný výrobok, ktorý
je vhodný na použitie v stavbe1) na deklarovaný účel
(ďalej len „vhodný na použitie v stavbe“).

(2) Stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe,
ak svojimi vlastnosťami umožní, že stavba, v ktorej má
byť použitý, bude po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej
životnosti vyhovovať základným požiadavkám
na stavby.1a)

1) § 43, § 43a, 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
1a) § 43d zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

V prípade uvedenom v bode 2) ide o porušenie Zákona č.50/1976 Zb. v § 43g ods.2, ktorý stanovuje

§ 43g
Stavebné práce

(1) Stavebné práce sú odborné činnosti, ktorými sa
uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov. Stavebnými
prácami sú aj montážne práce, ak sa nimi
a) trvale a pevne zabudovávajú do stavby alebo sa zo
stavby vynímajú stavebné výrobky, najmä prevádzkové
zariadenia a zariadenia technického, energetického
a technologického vybavenia stavby,
b) stavba pripája na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

(2) Ak sa podľa osobitných predpisov1l) vyžaduje na
vykonávanie určitých stavebných prác odborná kvalifikácia
a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať
iba fyzická osoba, ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu
a zdravotnú spôsobilosť. Ak sa na stavebné
práce vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy,
technické normy, všeobecne zaužívané pracovné
postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na
spôsob použitia, stavebné práce sa musia vykonať
v súlade s nimi.

1l) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.o ochrane zdravia ľudí.

Ako postupovať?

V prípade zistenia porušovania Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je možné podať podnet na preskúmanie prípadu Slovenskej stavebnej inšpekcii, ktorá je odborným orgánom, prostredníctvom ktorého Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja vykonáva hlavný štátny stavebný dohľad. V § 123a ods. 3 tohto zákona sa uvádza

(3) Inšpekcia vykonáva štátny stavebný dohľad podľa § 98 až 102 a dohľad nad
a) plnením podmienok a opatrení uložených rozhodnutiami stavebných úradov,
b) dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom účastníkom výstavby a iných opatrení v území,
c) dodržiavaním všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, ako aj základných požiadaviek na stavby, ak dohľad nevykonáva iný orgán podľa osobitného predpisu,
d) použitím vhodných stavebných výrobkov podľa § 43f v stavbách.

V zmysle štatútu Slovenskej stavebnej inšpekcie, táto vykonáva hlavný št

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.