PBS pri aplikácii fotovoltických zdrojov – pokračovanie

PBS pri aplikácii fotovoltických zdrojov – pokračovanie

NormalizáciaPožiareRiešenie PBS

Ako sme Vás už informovali v predchádzajúcom článku Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR začala vyvíjať aktivity v oblasti správnej aplikácie fotovoltických zdrojov (FVZ) na Slovensku, najmä v súvislosti s ich nasadením v širšom meradle od roku 2015 v prípade rodinných domov hlavne vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti. Absolvovali sme prvé dve rokovania o tejto problematike, kde sme v prvom rade oslovili Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Na prvom rokovaní dňa 22.5.2014 s vedením odboru požiarnej prevencie sme rozdiskutovali otázku potreby stanovenia základných požiadaviek na umiestňovanie FVZ z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby. Rokovanie s vedením odboru riadenia hasičských jednotiek sa uskutočnilo 3.6.2014 a bolo zamerané na otázky stanovenia technických opatrení a požiadaviek na zaistenie bezpečného hasičského zásahu (vypínanie FVZ na strane DC) v prípade požiaru stavieb s FVZ a taktiež voľby správnej taktiky zásahu a zásahových prostriedkov. Obe rokovania boli vecné a ich závery viedli k tomu, že táto oblasť skutočne potrebuje zásadne odborné riešenie. Na základe toho sme sa dohodli, že iniciujeme vznik pracovnej skupiny odborníkov zloženej so zástupcov hasičského a záchranného zboru menovaných prezidentom HaZZ z oblasti požiarnej prevencie, riadenia hasičských jednotiek, zástupcov APPO SR, odborníkov v elektrotechnike a energetike a napr. zástupcov poisťovní. V tomto duchu sme napísali aj oficiálnu žiadosť prezidentovi HaZZ gen. JUDr. Alexandrovi Nejedlému o menovanie zástupcov do tejto pracovnej skupiny. Veríme, že sa nám podarí spoločným úsilím stanoviť také podmienky pre aplikáciu FVZ, ktorá nielen podporí využívanie obnoviteľných zdrojov, ale zabezpečí okrem elektrickej bezpečnosti aj patričnú úroveň protipožiarnej bezpečnosti stavby, umožní bezpečný a účinný zásah hasičov a umožní občanovi spokojný život pod nezhorenou strechou s FVZ.

V súvislosti s uvedenou témou sa vynára množstvo otázok, ako napr., či sa pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii venuje dostatočný dôraz na jednu veľmi dôležitú zložku protipožiarnej bezpečnosti stavby a tou je bezpečnosť zasahujúcich hasičov. Presne povedané podľa slovenského prekladu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2001, Prílohy č. I, bod 2, písmeno e): „Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby sa v prípade vypuknutia požiaru zohľadnila bezpečnosť záchranných tímov“.

Nekladieme pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby dôraz najmä na: a) čas zachovania nosnosti konštrukcie; b) obmedzenie tvorby a šírenia ohňa a dymu v stavbe; c) obmedzenie rozširovania požiaru na susedné stavby; d) evakuáciu osôb ?
Aké opatrenia navrhujeme vo vzťahu k bezpečnosti zasahujúcich hasičov? Sú tieto opatrenia dostatočné? Nebránime im, v niektorých prípadoch, nami navrhovanými opatreniami podľa písmena a) až d) účinne a bezpečne zasahovať podľa písmena e)? Vieme vôbec čo potrebujú? Pýtal sa ich niekto?

Skúsme sa na to pozrieť aj z pohľadu zasahujúceho hasiča, možno uvidíme, čo sme ešte nevideli alebo začujeme čo sme ešte nepočuli (samozrejme, že pri pohľade ušami).

Fero Gilian

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.