Odborný seminár PAMIATKY 2013

Právne predpisyRiešenie PBSRôzne

D?a 10.4.2013 sa v bratislavskej Inchebe uskuto?nil v rámci ve?trhu CONECO 2013 hasi?ský de? na sprievodnej akcii PAMIATKY 2013. Sú?as?ou tejto sprievodnej akcie boli prednášky na tému protipožiarnej ochrany pamiatkových objektov.
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR sa aktívne zú?astnila tohto podujatia svojimi zaujímavými odbornými prednáškami. Ktoré si môžete stiahnu? nižšie.
Prekvapením bola však nízka ú?as?, najmä z radov príslušníkov HaZZ, ktorých sa zú?astnilo len nieko?ko, ?o nenasved?uje o ve?kom záujme o túto dôležitú problematiku z h?adiska ochrany nášho kultúrneho dedi?stva zo

strany tých, ktorí by mal ma? prvotný záujem o kvalitné riešenie protipožiarnej bezpe?nosti týchto objektov.

Príspevok APPO SR – Ochrana kultúrnych pamiatok pred požiarom – Ing. Jozef Cincula

Príspevok APPO SR – Vybavenie únikových ciest – Riešenie systému núdzového osvetlenia – Ing. František Gilian, Ing. Peter Bráz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.