Nový systém normalizácie v Českej republike – čo na to Slovensko?

Nový systém normalizácie v Českej republike – čo na to Slovensko?

NormalizáciaPrávne predpisy

Pri príležitosti záveru roku 2017 sme pripravili hodnotenie oblasti technickej normalizácie na Slovensku a jej porovnanie s Českou republikou. Hodnotenie je spracované na základe oficiálnych dokumentov vydaných a zverejnených oboma národnými normalizačnými orgánmi a je vyjadrené grafickým porovnaním percentuálneho podielu prekladov noriem pri ich preberaní do sústav STN a ČSN, porovnaním počtu noriem a porovnaním percentuálneho počtu spracovateľov noriem. Na základe tohto porovnania je možné hodnotiť efektivitu práce oboch národných normalizačných orgánov (Grafy sú pod článkom).
V súvislosti s uvedeným porovnaním chceme upozorniť na zaujímavú skutočnosť, že zatiaľ čo na Slovensku sa pripravuje vydanie nového zákona o technickej normalizácii, ktorého návrh už schválila Vláda SR na 76. schôdzi bod 13, ktorý vylučuje aby úlohu slovenského národného normalizačného orgánu vykonával niekto iný ako ÚNMS SR, v Českej republike sa naopak vracajú k pôvodnej koncepcii technickej normalizácie.
Od 1. 1. 2018 dochádza k zmene poskytovateľa ČSN a tvorbu, vydávanie a distribúciu českých technických noriem zabezpečovať Česká agentúra pro standardizaci (ČAS) v súlade s § 5 Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Táto podstatná zmena v Českej republike je v podstate návratom pred rok 2009, v ktorom bol zrušený Český normalizační institut (ČNI), bola v roku 2017 ustanovená zákonom č. 265/2017 Zb.
O týchto prospešných zmenách systému normalizácie v ČR sa rozhodlo na základe nespokojnosti odbornej verejnosti a profesijných zväzov s úrovňou technickej normalizácie o čom svedčí aj tlačová správa Zväzu priemyslu a dopravy Českej republiky. Keď si porovnáme výsledky ČR a SR v oblasti normalizácie za rok 2017, je otázkou, prečo na Slovensku dokážeme byť spokojní s našim stavom normalizácie.
Ak nový systém v Českej republike má priniesť a veríme že prinesie zlepšenie normalizácie, najmä v oblasti lepšieho financovania, kvality a počtu prekladov ČSN, tak v budúcom roku o takomto čase budeme konštatovať, že rozdiely vo výsledkoch normalizačných činností ČR a SR budú ešte priepastnejšie.

Tieto zásadné rozdiely sú aj v prístupnosti noriem, kedy každý rozumný slovenský používateľ noriem si radšej kúpi prístup ČSN online k normám preloženým do českého jazyka, kde najdrahší prístup pre jednu osobu je 273 Eur/rok. V rámci neho má neobmedzený prístup k čítaniu všetkých t. j. tisícok ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a možnosť tlače 3000 strán noriem). Toto sa ani nedá porovnať s možnosťou prístup k STN prostredníctvom služby STN online, pretože STN sú v drvivej väčšine preberané v anglickom jazyku a ceny za prístup sú zarážajúce. Ako príklad absurdity ceny za jeden prístup STN online uvádzame zmluvu na prístup k počtu 31 STN s možnosťou ich len čítať za cenu 549 Eur/rok.
V tomto konkrétnom prípade má užívateľ „šťastie“ že väčšina STN, ktoré si objednal sú preložené do slovenského jazyka avšak ich zmeny sú už v anglickom jazyku.
Ďalším zarážajúcim faktom prístupu k STN je to, že užívateľ si môže zaplatiť aj za to, čo mu štát zákonom paradoxne zakazuje vykonávať resp. mu to povolí, ak požiada a znovu zaplatí. Dôkazom toho je možnosť si priplatiť za tlač, prenos textu a obrázkov normy, kde napr. STN EN 1993-1 bez tejto možnosti stojí 28,62 Eur a s toto možnosťou 41,34 Eur.
Zákon č. 264/1999 Z. z. totiž v § 6a ods. 2 zakazuje rozmnožovať alebo rozširovať STN bez súhlasu slovenského národného normalizačného orgánu. O súhlas treba požiadať a znovu zaplatiť podľa Prílohy bod E. vyhlášky ÚNMS SR č. 61/2017 Z. z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Takáto aj cenová politika normalizácie môže viesť len k jednému výsledku a tým je odrádzanie používateľov noriem, aby požívali STN, najmä ak si uvedomíme, že žiadna STN nie je zozáväznená jej uvedením priamo v texte žiadneho právneho predpisu, ktorý požaduje jej záväznosť. STN uvedená v právnom predpise v poznámke pod čiarou sa už totiž dávno na Slovensku nenosí.

Existuje jediný nám známy prípad uvedenia STN priamo v texte právneho predpisu a tým je uvedenie klasifikačných noriem súboru STN EN 13501, STN EN 12101-1, STN 92 0205 a STN 92 0206 v prílohe č. 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. Keď sme na túto skutočnosť v roku 2014 oficiálne upozornili a žiadali, aby tieto normy boli sprístupnené bezplatne ich užívateľom v súlade s vtedy platným § 6 ods. 10 zákona č. 264/1999 Z. z. boli sme upozornení a vyrozumení, že to tak síce má byť, ale skutok sa nestal.

Čo na to povedia slovenskí používatelia noriem?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.