Novelizácia vyhlášky MDVRR SR č. 558/2009 Z.z. o stavebných výrobkoch

Novelizácia vyhlášky MDVRR SR č. 558/2009 Z.z. o stavebných výrobkoch

Právne predpisyStavebné výrobky

Od 1.1.2012 vôjde do platnosti vyhláška MDVRR SR č. 451/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody. Zaujímavosťou je skutočnosť, že sa rozšírila príloha č.1 o novú položku č. 3803 Elektrické nízkonapäťové rozvádzače na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu.. Túto položku sme navrhli zaradiť do vyhlášky vzhľadom na snahu APPO SR skvalitniť proces trvalej dodávky elektrickej energie pri požiari, čoho dôkazom je aj nová skúšobná norma na funkčnú odolnosť elektrických rozvádzačov STN 92 0206, ktorú sme spracovali a bude vydaná začiatkom roka 2012.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.