Na Slovensku nepomôžu kvalite technickej normalizácie už „ani hromy, ani blesky“?

Na Slovensku nepomôžu kvalite technickej normalizácie už „ani hromy, ani blesky“?

Normalizácia

V novembri 2013 sme informovali v článku „APPO SR rozširuje pôsobnosť sekcie EL aj na ochranu pred bleskom“ o ďalšej našej aktivite v oblasti ochrany pred bleskom. Od tých čias sme aktívnejšie začali presadzovať dôležitosť správneho riešenia problematiky ochrany pred bleskom v súvislosti s požiarnou bezpečnosťou stavieb. 1. marca 2014 odbor SÚTN Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydal technickú normu STN 34 1398 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody. Po podrobnom preštudovaní textu normy naši odborníci skonštatovali, že táto norma nespĺňa ani základné zásady, ktoré sa musia dodržať pri spracovaní technických noriem a preto sme listom zaslali na Elektrotechnické oddelenie odboru SÚTN stanovisko APPO SR k tejto norme a požiadali ich o jej stiahnutie.

Prečítajte si: Stanovisko APPO SR k vydaniu STN 34 1398

15. apríla sme sa konečne dočkali odpovede, ktorá vyčerpávajúcim spôsobom obhajuje „kvalitu“ a zaručené nepochybenie SÚTN pri spracovávaní a vydaní tejto normy a absolútne sa vyhli vysvetleniu, ako je možné vydať technickú normu s nami poukázanými nedostatkami. Klasicky strčili hlavu do piesku a ďalej sa tvárili, že je všetko OK.

Prečítajte si: Odpoveď ÚNMS SR na stanovisko APPO SR

Avšak netrvalo dlho a našiel sa ďalší normálny človek a odborník, ktorý dlhé roky pôsobil a pôsobí v oblasti elektrotechniky (FEI STU Bratislava) a v oblasti technickej normalizácie. Doc. Ing. Ivan Bojna po preštudovaní predmetnej „normy“ napísal rozsiahly článok do odborného časopisu EE, v ktorom absolútne presne odhalil jednak (lobby) pozadie, ktoré viedlo myšlienky spracovateľov a pravdepodobne aj niektorých „pracovníkov“ SÚTN a taktiež dokonalým spôsobom na 5. stranách opísal hlavné technické a iné nedostatky normy s vyjadrením úžasu, že také niečo je možné vydať ako platnú STN prostredníctvom štátneho úradu, ktorý je zodpovedný za kvalitu a technickú čistotu vydávaných noriem. Jeho závery sú totožné s našimi a navrhuje normu v takejto podobe stiahnuť vzhľadom na to, že je v existujúcej podobe „neopraviteľná“.

Prečítajte si: EE Doc. Bojna vyjadrenie k STN 341398

Zobudí sa už niekto zodpovedný na ÚNMS SR, alebo sa budeme ďalej pozerať na úradnícke zadky trčiace z piesku? Máme pocit, že sa im môže v takejto prosebnej polohe prihodiť niečo nepríjemné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.