Koniec platnosti osobitých oprávnení v požiarnej ochrane ako problém?

Koniec platnosti osobitých oprávnení v požiarnej ochrane ako problém?

Právne predpisy

Zákon č. 129/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v svojom prechodnom ustanovení § 77b ods. 6 ruší ku dňu 31. 12. 2016 platnosť všetkých vydaných osobitých oprávnení. Táto skutočnosť sa napríklad týka aj straty platnosti osobitých oprávnení na vykonávanie opráv, plnenia a kontroly hasiaci prístrojov.

Podľa súčasne platnej právnej úpravy, t. j. podľa §11c ods. 1 sa osobité oprávnenie o odbornej spôsobilosti na výkon tejto činnosti vydáva na základe absolvovania odbornej prípravy v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom a podrobenia sa overeniu vedomostí. Overovanie tejto odbornej spôsobilosti a vydávanie osobitých oprávnení zabezpečuje výrobca a jeho splnomocnený zástupca.

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy t. j. podľa § 11 ods. 8 zákona č. 314/2001 Z. z. pred nadobudnutím platnosti ustanovení zákona č. 129/2015 Z. z. platili na získanie osobitého oprávnenia o odbornej spôsobilosti na výkon tejto činnosti totožné t. j. úplne rovnaké požiadavky.
Z uvedeného je zrejmé, že platné obdobie 5-tich rokov sa týka všetkých procesov (t. j. absolvovanie odbornej prípravy, podrobenie sa overeniu vedomostí aj vydanie osobitého oprávnenia o odbornej spôsobilosti) podľa pôvodnej aj podľa súčasnej právnej úpravy.

Nová právna úprava v prechodnom ustanovení § 77b ods. 6 obmedzila len platnosť vydaného osobitého oprávnenia, nie však 5-ročnú platnosť absolvovania odbornej prípravy a podrobenia sa overeniu vedomostí v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom.

Čo odporúčame fyzickej osobe, ktorej 31. 12. 2016 končí platnosť osobitého oprávnenia?

Pokiaľ k 31. 12. 2016 neuplynulo 5-rokov od absolvovania odbornej prípravy a podrobenia sa overeniu vedomostí v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom má fyzická osoba požiadať tohto výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu, ktorý jej vydal osobité oprávnenie, o vydanie osobitého oprávnenia s vyznačenou novou platnosťou od 1. 1. 2017 do dátumu 5 rokov od absolvovania odbornej prípravy a podrobenia sa overeniu vedomostí.

Nová právna úprava totiž neustanovuje, že po 31. 12. 2016 musí fyzická osoba absolvovať novú odbornú prípravu a podrobenie sa overeniu vedomostí výrobcom, pretože platnosť týchto dvoch procesov je určená na 5-ročné obdobie podľa pôvodnej aj súčasnej právnej úpravy. Inak by išlo o retroaktivitu a možné vytváranie prekážok v podnikaní.

Iný postup výrobcov alebo splnomocnených zástupcov voči fyzickým osobám, ktorým končí platnosť osobitých oprávnení nemá právnu oporu v súčasne platnej právnej úprave, čo treba vziať na vedomie.

V poslednom období sa totiž stretávame na trhu z rôznymi výkladmi toho, čo s končiacimi osobitnými oprávneniami.

Je potrebné si prečítať dôvodovú správu k návrhu zákona č. 129/2015 Z. z., aj s doložku vplyvov na podnikateľské prostredie. Pokiaľ tam nájdete, že cieľom predkladateľa zákona (MV SR) je to, aby fyzické osoby, ktorým 31. 12. 2016 skončí platnosť osobitých oprávnení, majú povinnosti platiť akékoľvek poplatky v súvislosti s obnovou platnosti ich osobitých oprávnení, tak potom ich plaťte. My sme dôvody na takúto „malú domov“ výrobcom či splnomocneným zástupcom nenašli.
Neplaťte nič, len ďalej spoľahlivo kontrolujte funkčnosť prístrojov (myslíme hasiacich).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.