Historické stretnutie univerzitných odborníkov a odborníkov z praxe na témy PBS

Historické stretnutie univerzitných odborníkov a odborníkov z praxe na témy PBS

Rôzne

Včera 20. 9. 2022 sa uskutočnilo na akademickej pôde Katedry požiarneho inžinierstva Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (KPI FBI UNIZA) dôležité stretnutie zástupcov Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (APPO SR) so zástupcami KPI FBI UNIZA. Stretnutie bolo zamerané na vytvorenie úzkej odbornej vzájomnej spolupráce oboch inštitúcií s cieľom vytvorenia synergie v oblasti budúcnosti a smerovania oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb z hľadiska potrieb aplikačnej praxe, trhu práce a nevyhnutného systému vzdelávania príslušných odborníkov.

Zástupcovia oboch inštitúcií, doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD., prof. RNDr. Iveta Marková, PhD., doc., Bc. Ing. Stanislava Gašpercová, PhD. a doc. Bc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. za KPI FBI UNIZA a JUDr., Mgr. Róbert Károlyi, Ing. František Gilian, Ing. Tomáš Krchnák, Ing. Jozef Tomaník a Ing. Ján Dekánek za APPO SR prezentovali svoje názory na súčasnosť a predstavy o budúcnosti v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Diskusia vedená na vysoko odbornej úrovni nadväzovala na aktuálne aktivity oboch inštitúcií najmä v oblasti smerovania inovatívneho vysokoškolského vzdelávania nevyhnutne prepojeného na reálne potreby trhu práce a aplikačnej praxe.

Našich zástupcov veľmi potešila skutočnosť, že výsledky aktívnej účasti našej asociácie v Národnom projekte Sektorovo riadených inovácií v Národnej sústave povolaní (SRI v NSP), sa prostredníctvom aktivít KPI FBI UNIZA v oblasti inovácie jej vzdelávacích programov dostávajú do aplikačne praxe. Napríklad do vzdelávacieho programu bol zaradený úplne nový Národný štandard zamestnania (NŠZ) s názvom Požiarny audítor, ktorý navrhla a spracovala naša asociácia v rámci projektu SRI v NSP v roku 2021 v Sektorovej rade pre stavebníctvo a je zverejnený na portáli Národnej sústavy povolaní https://www.sustavapovolani.sk/. Zástupcov KPI FBI UNIZA sme informovali aj o ďalších aktualitách, ktoré naša asociácia navrhla a spracovala v rámci tvorby a revízie ďalších NŠZ, ktoré sa týkajú povolaní v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Bola predstavená nová pozícia a obsah kompetenčného modelu odborných vedomostí a odborných zručností NŠZ Špecialista požiarnej ochrany, ktorý teraz spadá do kompetencie Sektorovej rady pre stavebníctvo, teda nie do kompetencie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment, kde doteraz nepochopiteľne patril. Naši zástupcovia predstavili aj návrh nového NŠZ Autorizovaný inžinier pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológií, ktorý navrhla a spracovala naša asociácia, momentálne bude tento NŠZ v štádiu schvaľovania Alianciou sektorových rád a následne bude zaradený do Národnej sústavy povolaní. Zástupcovia oboch inštitúcií sa, okrem iného zhodli na tom, že bude potrebné spoločným úsilím presadzovať aj potrebné súvisiace zmeny legislatívy, ktoré je nevyhnutné uskutočniť z hľadiska zavedenia nových NŠZ v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Naša asociácia na stretnutí ponúkla partnerom aj spoluprácu z hľadiska možností, ktoré má ako zväzový člen Zväzu elektrotechnického priemyslu SR zastrešený Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy, ktorá je členom Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky.

Na záver stretnutia odznel zo strany zástupcov KPI FBI UNIZA návrh, týkajúci sa záujmu KPI FBI UNIZA o členstvo v našej asociácii, čo zástupcovia APPO SR s potešením privítali. Výsledkom tohto historického stretnutia bude avizované uzavretie Memoranda o porozumení medzi oboma inštitúciami v prerokovávaných oblastiach a témach.

Tešíme sa na spoluprácu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.