Ďalší úspech APPO SR s európskym významom

Právne predpisy

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že na základe návrhu APPO SR, ktorý naša asociácia iniciovala a prostredníctvom zástupcov Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR zaslala na Stály výbor pre stavebníctvo Európskej komisie začiatkom roku 2015 a s podporou European Association for Passive Fire Protection (EAPFP), ktorej členom sa APPO SR stala v roku 2015 a vďaka iniciatíve novozvoleného člena prezidentského tímu EAPFP p. Ing. Miroslava Smolku, bude Stály výbor pre stavebníctvo Európskej komisie okrem iného rokovať o vydaní prílohy nového delegovaného aktu vo vzťahu ku kritériám požiarnej odolnosti stavebných výrobkov a ich klasifikácie.
Na základe našej iniciatívy a návrhu MDVRR SR sa podarilo presadiť do návrhu prílohy delegovaného aktu aj nové stavebné výrobky t. j. systémy pre uloženie káblov (káblové nosné systémy s funkčnou odolnosťou v požiari) a elektrické rozvádzače s funkčnou odolnosťou v požiari. Tieto nové stavebné výrobky by sa mali aj v rámci EÚ hodnotiť, skúšať a klasifikovať na požiarnu odolnosť resp. funkčnú odolnosť v požiari tak, ako to máme zavedené na Slovensku v rámci národného systému technických noriem STN 92 0205 a STN 92 0206. Pozrite v prílohe texty zvýraznené žltou farbou (strana 10 skupinu výrobkov č. 6). Dá sa očakávať, že sa začne pracovať v CEN/CENELEC aj na príprave nových výrobkových EN pre tieto stavebné výrobky, podobne ako sme na Slovensku spracovali a vydali napr. STN 9211 01-1, STN 92 1101-2, STN 92 1101-3 a STN 92 1101-4 na posudzovanie stavebných elektroinštalačných výrobkov.
Aj z tohto dôvodu budeme ďalej navrhovať doplnenie prílohy v časti 6. aj o ďalší výrobok, ktorý sa používa v elektrických inštaláciách na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari a to „škatule a úplné kryty pre elektrické inštalácie“, ktoré je možné skúšať na funkčnú odolnosť pri požiari na Slovensku podľa STN 92 0205 a taktiež ho bude možné skúšať podľa pripravovanej prEN 50575 – Fire resistance test for unprotected electric cables (P-classification) [Elektrické káble. Skúška požiarnej odolnosti pre nechránené elektrické káble (P-klasifikácia)].
Je to veľký úspech a uznanie iniciatívy a schopnosti slovenských odborníkov z APPO SR na úrovni celej EÚ, podporených aj kolegami z Čiech. Dokázali sme odborne presvedčiť odborníkov aj v iných krajinách EÚ o tom, že národná koncepcia protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií vytvorená za posledných 10 rokov a fungujúca na Slovensku je správna a vhodná na zavedenie v celej EÚ.

Škoda len, že si tieto a podobné reálie nedostatočne uvedomujú aj určití ľudia na niektorých zodpovedných štátnych inštitúciách. To je už ale bohužiaľ typická trpká slovenská pravda. Doma nie je nikto prorokom a uznanie kvalít slovenských mozgov na Slovensku nemá miesto, pokiaľ nie sú v tých „správnych“ hlavách.

Resistance to Fire Classes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.