Časté chyby na stavbách odhaľuje proces osvedčovania požiarnych konštrukcií

Časté chyby na stavbách odhaľuje proces osvedčovania požiarnych konštrukcií

Požiarne konštrukcieRôzneStavebné výrobky

V stavebnej praxi sa čoraz častejšie stretávame z nedorozumeniami v správnom chápaní vhodnosti použitia stavebných výrobkov na zamýšľaný účel. Typickým príkladom je problematika vedenia trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari (TDEE). Veľmi často dochádza k chybám, už vo fáze projektovania týchto trás. Základnou chybou je skutočnosť, že v mnohých prípadoch chýba schválená projektová dokumentácia zariadení na TDEE podľa § 11 c) ods. 6 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorú môže vypracovať len autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Druhým vážnym nedostatkom je to, že na zhotovenie trás káblov na TDEE sa používajú nevhodné stavebné výrobky, resp. používajú sa stavebné výrobky v nedovolenej kombinácii nosných káblových systémov a použitých káblov. Tieto nedovolené kombinácie použitia stavebných výrobkov sú výsledkom nízkej úrovne potrebných znalostí nielen projektantov, ale aj zhotoviteľov požiarnych konštrukcií. Tieto prípady sa začali markantnejšie prejavovať v poslednom období na základe kontroly dokladov k osvedčeniu požiarnych konštrukcií podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z..
Typickým príkladom takýchto nehodných riešení trás káblov na TDEE je použitie nenormových nosných konštrukcií trás káblov na TDEE napr. so skupinovými káblovými držiakmi, ktoré vyžadujú použitie len takých káblov, s ktorými boli tieto skupinové káblové držiaky skúšané podľa STN 92 0205. Použitie iných káblov nie je dovolené. Problém je v tom, že mnohí účastníci stavebného procesu (projektanti, dodávatelia či zhotovitelia PK) si mylne myslia, že skupinové káblové držiaky sú normové nosné konštrukcie, pretože sú v súlade s výrobkovou normou STN 92 1101-1. Neuvedomujú si pritom podstatu veci, že pojmy normová či nenormová nosná konštrukcia sú presne definované skúšobnou, klasifikačnou a aplikačnou normou STN 92 0205 a nie výrobkovou normou.
Čo je však v tejto súvislosti potrebné naopak vyzdvihnúť je skutočnosť, že procedúra osvedčovania požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľom písomnou formou podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a kontrola týchto dokladov nesporne prináša pozitíva pre kvalitu stavebnej praxe v tom, že vie odhaliť nedostatky, o ktorých sa síce veľa hovorí, ale nikto ich akosi donedávna neriešil.
Záverom tohto príspevku ešte raz pripomíname, že skupinové káblové držiaky nie sú normovými nosnými konštrukciami a majú obmedzené použitie v trasách káblov na TDEE vo vzťahu k použitiu len presne určených typov káblov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.