Výzvy pre protipožiarnu bezpečnosť súvisiace s novými energetickými zdrojmi

Výzvy pre protipožiarnu bezpečnosť súvisiace s novými energetickými zdrojmi

Právne predpisyRiešenie PBS

Naša asociácia už niekoľko rokov tvorí a poskytuje technické riešenia v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS), ktoré súvisia so svetovými výzvami v oblasti nových energetických zdrojov (fotovoltických zdrojov, zdrojov pre elektromobilitu a úložísk elektrickej energie). Táto aktivita začala už do roku 2014, kedy sa uskutočnili nami vyvolané rokovania medzi zástupcami našej asociácie a zástupcami Ministerstva vnútra SR ohľadom riešenia vypínania elektrickej energie dodávanej z fotovoltických zdrojov v prípade požiaru. Vtedy sa nedospelo k žiadnemu výsledku rokovaní ani zo strany požiarnej prevencie ani zo strany požiarnej represie. Preto sme sa v spolupráci s odborníkmi zo Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska rozhodli vyriešiť tento technický problém vypracovaním revízie STN 34 3085: 1961 Pravidlá na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch alebo zátopách. Revidovaná norma bola následne vydaná 1.1.2016. V rámci tejto revízie sme spracovali kapitolu, ktorá sa zaoberá z hľadiska PBS riešeniu vypínania fotovoltických modulov (PV modulov) pri požiari. Následne sme v oblasti PBS nových energetických zdrojov spracovali a vydali aj dve ATN®, v apríli roku 2021 to bola ATN® 010 a v júni roku 2021 ATN® 011.

Skutočnosť, že nové energetické zdroje prinášajú aj nové celosvetové výzvy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb potvrdzujú aj aktivity odborníkov na celom svete. Naša asociácia dávno pochopila nutnosť prinášať riešenia v tejto oblasti a to, že naše smerovanie je správne, potvrdzujú aj odborné prednášky, ktoré odzneli na medzinárodnej odbornej konferencii European Fire Safety Week 2021.

Z uvedených prednášok je zrejmé, že na Slovensku aj v roku 2022 napr. chýbajú akékoľvek oficiálne požiadavky národných regulátorov v oblasti skúšania požiarneho nebezpečenstva fotovoltických modulov (FV modulov), ktoré sa široko používajú v stavbách na Slovensku. Pritom v platných súvisiacich technických normách

STN EN 50583-1 Fotovoltika v budovách. Časť 1: Moduly BIPV
STN EN 50583-2 Fotovoltika v budovách. Časť 2: Systémy BIPV (36 4690)
STN EN IEC 61730-1 Posúdenie bezpečnosti fotovoltického (PV) modulu. Časť 1: Konštrukčné požiadavky
STN EN IEC 61730-2 Posúdenie bezpečnosti fotovoltického (PV) modulu. Časť 2: Požiadavky na skúšanie
STN EN IEC 61215-2 Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 2: Skúšobné postupy

sa priamo uvádza, že národné štáty si majú stanoviť požiadavky PBS vo vzťahu k PV modulom a systémom. Príklad je v nižšie uvedenej tabuľke, ktorá sa týka skúšok požiarneho nebezpečenstva PV modulov.

K požiarnej skúške MST 23, ktorá má byť založená na národnom predpise, sa v STN EN IEC 61730-2 uvádza, že FV moduly môžu byť vystavené podmienkam vonkajšieho požiaru. Preto by mali byť skúšané v podmienkach vonkajšieho požiaru aj ich požiarne vlastnosti, čo môže zahrňovať budovu, na ktorej sú umiestnené, alebo do ktorej sú integrované. Ďalej sa tam uvádza, že požiadavky na požiarne vlastnosti FV modulov majú byť definované v národnom predpise a to, že FV modul integrovaný do strešnej krytiny alebo fasády budovy (tzv. BIPV – building integrated PV) je stavebným výrobkom. To je veľmi dôležité konštatovanie, pretože pre používanie stavebných výrobkov, ktoré majú vplyv na PBS platia na Slovensku jasné požiadavky vo vzťahu k ich triede reakcie na oheň, čo v prípade FV modulov absolútne absentuje.

Prednášky z uvedenej konferencie Vám poskytujeme na stiahnutie v nižšie uvedenom zozname:

1. Výzvy protipožiarnej bezpečnosti nových energetických systémov (Victoria Hutchison, manažérka výskumných projektov, Nadácia pre výskum požiarnej ochrany (NFPA)

2. Požiarne skúšanie samostatne stojacich PV modulov na strešnej konštrukcii (Alexander Kuchner, CURRENTA Analytics/FireTechnology)

3. Fotovoltaické systémy v budovách, Regulácia a skúšanie (Eric GUILLAUME, generálny manažér, Efectis France)

4. Prehľad súčasného stavu protipožiarnej bezpečnosti fotovoltaických systémov v budovách: hlavné závery a potrebné opatrenia (Yoon Ko, PhD., vedúci tímu, Jednotka pre výskum požiarnej bezpečnosti, Kanadská národná rada pre výskum, Dahai Qi, Ph.D., Monireh Aram, Xin Zhang, Katedra stavebníctva a stavebného inžinierstva, Univerzita v Shebrooke, Canada)

5. Protipožiarna bezpečnosť pri skladovaní batérií – Výskum v EPRI (Dirk Long, PE, PMP, technický líder senior, Inštitút pre výskum elektrickej energie (EPRI), Skladovanie energie a distribuovaná výroba, California USA)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.