Ako je to naozaj s evakuačným výťahom a požiarnym výťahom

Právne predpisyStavebné výrobky

Náš kolega sa už dlhšie zaoberá touto problematikou a napísal k nej niekoľko informácií pre potreby odbornej verejnosti, ktoré uvádzame v tomto článku.

Pri návrhu a prevádzke evakuačného výťahu musí výťah spĺňať všetky požiadavky súboru harmonizovaných noriem EN 81 a hlavne osobitné požiadavky harmonizovanej normy požiarne výťahy EN 81-72: 2021, ktoré nie sú zapracované v STN 73 0802, STN 73 0804, STN 73 0835 ani v STN 92 0201-3, z dôvodu, že európske normy sú pravidelne revidované.

Požiarny (evakuačný) výťah okrem Vyhlásenia o parametroch podľa zákona č. 133/2013 Z. z. musí mať aj Posúdenie zhody požiarneho (evakuačného) výťahu podľa Nariadenia vlády č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu v znení neskorších predpisov podľa harmonizovaných noriem vrátane EN 81-72. Z nižšie vyplýva, že evakuačný výťah je pri uvádzaní na trh požiarnym výťahom. Pre potreby všetkých účastníkov stavebného procesu a prevádzky evakuačných výťahov je k dispozícii stanovisko Odboru stavebníctva Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré uvádzame nižšie.

Dobrý deň pán Olbřímek,
označovanie stavebných výrobkov, systémy posudzovania parametrov a podmienky, za ktorých možno uvádzať stavebný výrobok na slovenský trh, upravuje o. i. zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávací predpis – vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). Harmonizovanú sféru stavebných výrobkov upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS v platnom znení.

Požiarne výťahy sú uvedené v skupine výrobkov č. 4606 prílohy č. 1 vyhlášky s príslušnou STN EN 81-72: 2021 (Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 72: Požiarne výťahy), v zmysle ktorej je potrebné preukázať bezpečnosť, rozmery a nosnosť výrobku.

Keď sa za požiarny výťah považuje aj evakuačný výťah podľa § 58 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., taktiež musí spĺňať aj požiadavky STN EN 81-72: 2021.

Vyjadrujeme sa len k sfére uvádzania stavebných výrobkov na trh. Na zabudovanie výrobku do stavby musia byť dodržané aj relevantné požiadavky stavebného zákona, parametre a požiadavky určené projektom, požiadavky investora, príslušnej legislatívy MV SR (zákon č. 314/2001 Z. z, vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. a i.) a pod.

S pozdravom

Ing. Tatiana Chebeňová, oddelenie stavebných výrobkov, odbor stavebníctva, sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Tel.: +421 2 594 94 795, E-mail: tatiana.chebenova@mindop.sk, www.mindop.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.