Stanovisko Prezídia HaZZ v súvislosti s COVID-19

Právne predpisyRiešenie PBS

Naša asociácia, ktorá zastrešuje množstvo špecialistov požiarnej ochrany zaslala na základe ich mnohých otázok na Prezídium HaZZ žiadosť o informáciu/usmernenie ohľadom riešenia problému platnosti osvedčení odbornej spôsobilosti špecialistov PO resp. ich predĺženia v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu. S potešením chceme oznámiť všetkým zainteresovaným, že prezident HaZZ veľmi promptne zareagoval a odpovedal na našu žiadosť. Všetky súvisiace dokumenty Vám poskytujeme v pripojených prílohách tohto článku. Najdôležitejšia časť novely zákona č. 314/2001 Z. z. sa uvádza tu:

Čl. VIII
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 562/2005 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 77b sa vkladá § 77c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠77c
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1) Osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11, ktorým uplynula platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa považujú za osoby s odbornou spôsobilosťou do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

(2) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 11 ods. 6, 7 a 11 sa predlžuje do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

(3) Lehoty na overovanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi na základe žiadostí podaných pred vyhlásením krízovej situácie počas krízovej situácie neplynú.

(4) Osoby podľa § 30 ods. 2 bez absolvovanej odbornej prípravy a overenia znalostí podľa § 40 ods. 2 môžu vykonávať činnosti podľa § 36 ods. 2 do 31. decembra 2020.“.

Ziadosť_APPO_SR_o_info_usmernenie_06042020
Odpoved_prezidenta_HaZZ_na_ziadost_APPO SR
Navrh_novely_zakona_314_2001_COVID-19

3 komentáre. Leave new

 • Odpovedať
 • Róbert Károlyi
  8. apríla 2020 19:53

  Je pochopiteľné, že kvôli vyhlásenej mimoriadnej situácii 12.3.2020 z dôvodu koronavírusu Covid-19 bolo nutné prijať aj oparenia, aby sa neskomplikovali veci osobám s odbornou spôsobilosťou (preventivár obce, TPO, ŠPO). Uvedené je naformulované v návrhu § 77c Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 zákona 314/2001 Z.z. nasledovne :
  (1) Osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11, ktorým uplynula platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa považujú za osoby s odbornou spôsobilosťou do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
  (2) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 11 ods. 6, 7 a 11 sa predlžuje do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
  (3) Lehoty na overovanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi na základe žiadostí podaných pred vyhlásením krízovej situácie počas krízovej situácie neplynú.
  Z uvedeného vyplýva, že platnosť osvedčenia sa predlžuje do uplynutia 4 mesiacov od odvolania krízovej situácie bez ohľadu, či jeho platnosť skončila počas vyhlásenej krízovej situácii alebo aj po jej odvolaní.
  V uvedenom čase (4 mesiace) bude potrebné absolvovať odbornú prípravu (ak ste ju ešte neabsolvovali) a podať si žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti. V uvedenom čase je potrebné aj úspešne absolvovať aj overenie odbornej spôsobilosti, ak chcete, aby platnosť vášho osvedčenia kontinuálne pokračovala. Ak to nestihnete (z vlastnej alebo aj objektívnej príčiny) alebo budete neúspešný, tak máte možnosť ešte ďalších 12 mesiacov na absolvovanie overenia odbornej spôsobilosti, ale v tomto čase už nemôžete vykonávať činnosť TPO a ŠPO (podľa § 11 ods. 6 „…považuje sa na účel overenia za osobu s odbornou spôsobilosťou…“).
  Vyvstáva otázka, či v období 4 mesiacov dokážu oprávnené subjekty na výkon odbornej prípravy TPO a ŠPO vykonať uvedené odborné prípravy a zároveň aj krajské riaditeľstvá ale hlavne prezídium HaZZ vytvoriť podmienky (vytýčiť dostatok termínov pre dostatok záujemcov), aby všetci TPO a ŠPO mali možnosť absolvovať overenie odbornej spôsobilosti. Je potrebné si uvedomiť, že vzhľadom k vyhlásenej krízovej situácii (o ktorej nevieme koľko bude trvať) nastane zvýšená koncentrácia uchádzačov jednak o absolvovanie odbornej prípravy a tak isto aj o absolvovanie overenia odbornej spôsobilosti. Ostáva nám veriť, že sa to všetko stihne a nenastanú žiadne komplikácie.

  Odpovedať
 • Martin Hromada
  24. novembra 2020 9:59

  Existuje ešte jedno usmernenie a vzhľadom k tomu, že nie je naň nikde link na stránke HaZZ a aj cesta k nemu je veľmi „praktická“ http://www.minv.gov.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/kinkorova_dokumenty

  http://www.minv.gov.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/kinkorova_dokumenty/rok_2020/na%20www%20stranku.pdf

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.