Núdzové osvetlenie s použitím viacpólových koľajnicových (lištových) systémov – aká je skutočnosť?

Núdzové osvetlenie s použitím viacpólových koľajnicových (lištových) systémov – aká je skutočnosť?

Požiarne konštrukcieRiešenie PBS

V poslednom období sa čoraz častejšie stretávame v praxi s tým, že núdzové osvetlenie sa realizuje s použitím viacpólových koľajnicových (lištových) systémov, technicky správne označených ako elektrické svietidlové prípojnicové sústavy podľa STN EN 60570, do ktorých sú inštalované jednotlivé núdzové svietidlá.

OMS – európsky líder v oblasti vývoja a výroby svetelných technológií
ZUMTOBEL- popredný svetový výrobca a dodávateľ komplexných riešení osvetlenia

Preto je na mieste otázka, či takéto riešenie systému núdzového osvetlenia je v súlade s požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť stavieb. Ako to skutočne je uvádzame v tomto článku.
Medzi povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov patria, okrem iných, aj povinnosti ustanovené v § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde sa ustanovuje, že právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak, obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení…..

Núdzové osvetlenie je v súlade s § 2 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. požiarnym zariadením, čo je veľmi podstatné a dôležité požiarne zariadenie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Ďalšie všeobecné požiadavky súvisiace s núdzovým osvetlením z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby sa uvádzajú vo vyhláške MV SR č. 94/2004 Z. z a sú podrobnejšie rozpracované v kapitole 6 v STN 92 0203.

Za účelom posúdenia, či viacpólové koľajnicové (lištové) systémy sú vhodné na použitie pre systém núdzového osvetlenia napájaného z centrálneho batériového systému (CBS) z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby je potrebné analyzovať, či vyhovujú všetkým technickým požiadavkám na núdzové osvetlenie a požiadavkám na zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pri požiari (TDEE) uvedeným v STN 92 0203.
Z uvedeného dôvodu sa na nižšie uvedenom obrázku uvádza principiálne vyhotovenie takéhoto systému núdzového osvetlenia.
Základnou podmienkou je skutočnosť, že núdzové osvetlenie musí mať počas požiaru v požadovanom čase zabezpečenú funkčnosť všetkých núdzových svietidiel, samozrejme okrem tých svietidiel, ktoré sú zasiahnuté požiarom. Z uvedeného obrázku je zrejmé, že pokiaľ je vo viacpólovom koľajnicovom (lištovom) systéme s dĺžkou napr. 30 m inštalovaných niekoľko núdzových svietidiel, musí byť zabezpečené, aby porucha jedného núdzového svietidla zasiahnutého požiarom nespôsobila znefunkčnenie ďalších núdzových svietidiel zapojených v tom istom elektrickom obvode. Druhou základnou podmienkou je to, že elektrické napájanie všetkých núdzových svietidiel pomocou trasy káblov v rámci CBS musí mať preukázanú funkčnú odolnosť v požiari v súlade s STN 92 0205 s kritériom PS a príslušným časom, čo by v prípade použitia viacpólového koľajnicového systému muselo byť preukázané skúškou s využitím postupov skúšky a klasifikácie v súlade s STN 92 0205.

Ak nie sú splnené obe základné uvedené podmienky je použitie viacpólových koľajnicových (lištových) systémov na účel napájania núdzového osvetlenia z CBS vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavby nemožné, pretože je porušením zákonnej povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.