Plneniu záväzkov SR voči EÚ bráni aj súčasný nevyhovujúci stav technickej normalizácie

Plneniu záväzkov SR voči EÚ bráni aj súčasný nevyhovujúci stav technickej normalizácie

Normalizácia

Odhliadnuc od skutočnosti, že sa dlhodobo venujeme problematike elektromobility vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavieb existujú aj ďalšie problémy súvisiace so zavádzaním infraštruktúr pre alternatívne palivá. Táto oblasť je regulovaná SMERNICOU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Každému členskému štátu z tohto dokumentu vyplývajú určité povinnosti. V smernici sa stanovujú minimálne požiadavky na výstavbu infraštruktúry pre alternatívne palivá, vrátane nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a čerpacích staníc zemného plynu (LNG a CNG) a vodíka, ktoré sa majú vykonať prostredníctvom národných politických rámcov členských štátov, ako aj spoločných technických špecifikácií týkajúcich sa takýchto nabíjacích a čerpacích staníc a požiadaviek týkajúcich sa informácií pre používateľov. Vláda Slovenskej republiky ešte v novembri 2019 schválila v rámci revízie a aktualizácie národného politického rámca na rozvoj trhu s alternatívnymi palivami aj opatrenie č. 5, ktoré ukladá odstránenie/elimináciu obmedzenia v oblasti parkovania vozidiel s plynným pohonom (LPG) v podzemných garážach. Gestorom tohto odstránenia má byť Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s ÚNMS SR. Termín tohto odstránenia je rok 2021. Východiská a požiadavky na realizáciu tohto opatrenia súvisia so aktualizáciou zastaraných STN používaných pri navrhovaní hromadných garáží STN 73 6058: 1987 a STN 73 0838: 1977. Vzhľadom na zastaranosť spomenutých technických noriem, ktoré nie sú v súlade so súčasným stavom techniky a požiadavkami aplikačnej praxe, malo byť dané opatrenie zároveň podnetom pre ich aktualizáciu, ktorá mala okrem iného určovať úrovne aktivácie núteného havarijného vetrania, ako aj vyhlásenia požiarneho poplachu na základe detekcie úniku plynu podľa jeho koncentrácie v pomere k úrovni dolnej hranici výbušnosti a taktiež mala vychádzať z výskumu v príslušných oblastiach a odboroch. Je koniec roka 2021, ale v oblasti aktualizácie uvedených STN sa nič nedialo, nedeje a asi sa ani nebude diať aj vzhľadom k tomu, že na Slovensku neexistuje príslušná technická komisia, ktorá by dokázala takúto aktualizáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti hromadných garáží realizovať. Smutné, ale pravdivé.
V súvislosti s témou alternatívnych palív sme sa rozhodli pre prípravu návrhu novej ATN® s názvom Bezpečnostné aspekty viacpalivových čerpacích staníc. Táto úloha bola dnes zverejnená vo Vestníku APPO SR na linku Vestník APPO SR č. 7/2021

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.