Inšpirácia pre právne predpisy v oblasti PBS od susedov

NormalizáciaPrávne predpisy

Ministerstvo vnútra – generálne riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru Českej republiky v spolupráci s Hasičským záchranným zborom Plzeňského kraja vydalo v reakcii na zákon č. 415/2021 Zb., ktorým sa mení zákon č. 133/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, a zákon č. 239/2000 Zb., o integrovanom záchrannom systéme a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov dokument s názvom:

Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva – Právní aspekty a postup stanovení kategorie stavby

Dokument slúži na uľahčenie stanovenia kategórie stavby podľa ustanovenia § 39 ods. 1 zákona č. 133/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov a podľa vykonávacieho právneho predpisu vyhlášky č. 460/2021 Zb. o kategorizácii stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti a ochrany obyvateľstva.

Boli vydané aj ďalšie súvisiace dokumenty:
Program pro vyhodnocení kategorie stavby a třídy využití – Stanovení kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
Odpovědi na nejčastější dotazy ke kategorizaci staveb z aplikační praxe projektantů požární bezpečnosti staveb
Důvodová zpráva vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Vo vzťahu k vyššie uvedeným skutočnostiam je na vážne zamyslenie, prečo sa aj naše zastarané všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi neinšpirujú podobným prístupom. To by však vyžadovalo zásadný obrat zodpovedných štátnych orgánov, vo vzťahu k dlhodobo zle nastavenej spolupráci s odbornou verejnosťou a žiaducemu sociálnemu dialógu v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS). Odborná verejnosť na Slovensku sa paradoxne aj v súčasnej nepriaznivej atmosfére snaží o presadzovanie aktuálnych svetových trendov napr. v oblasti požiarnobezpečnostného inžinierstva pri riešení PBS, čo súčasné zastarané konzervatívne všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi neumožňujú.
Dôkazom tohto snaženia je aj aktivita odborníkov v rámci TK 119 Hodnotenie požiarnej bezpečnosti materiálov a výrobkov pri ÚNMS SR, kde prebieha prevzatie 32 medzinárodných noriem ISO do sústavy STN (zoznam ISO) v oblasti požiarno bezpečnostného inžinierstva (požiarneho inžinierstva). Našu asociáciu teší, že mnohí odborníci realizujúci túto snahu odbornej verejnosti, sú našimi členmi alebo blízkymi partnermi. Preto im patrí poďakovanie, konkrétne doc. Ing. Jurajovi Olbřímkovi, PhD., členovi APPO SR špecialistovi PO a ďalším odborníkom z Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA), ktorí podporili Memorandum o porozumení aj v oblasti univerzitného vzdelávania vo vzťahu k požiarnemu inžinierstvu. Samozrejme poďakovanie patrí aj ďalším odborníkom, ktorí podporujú rozvoj požiarneho inžinierstva a inštitúciám, ako sú Stavebná fakulta technickej univerzity v Košiciach a Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU.
V tejto oblasti podpory vysokoškolského vzdelávania z hľadiska potrieb trhu práce naša asociácia aktívne pôsobila posledné tri roky v rámci Národného projektu Sektorovo riadených inovácií a navrhla a spracovala niekoľko Národných štandardov zamestnaní (NŠZ) súvisiacich s oblasťou protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Medzi najdôležitejšie NŠZ patria NŠZ Špecialista požiarnej ochrany, NŠZ Požiarny audítor a NŠZ Autorizovaný inžinier pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológií, ktoré sú resp. budú zaradené do Národnej sústavy povolaní.

Veríme, že aj príslušné štátne orgány pochopia nutnosť zásadných zmien v rozvoji protipožiarnej bezpečnosti stavieb a potrebu sociálneho dialógu s odbornou verejnosťou v prospech oprávneného záujmu občanov tejto krajiny

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.