Prístup STN-Online 2024 od 15.4.2024 do 14.4.2025

Prístup STN-Online 2024 od 15.4.2024 do 14.4.2025

90.00 

Hromadný prístup k STN-online je na obdobie od 15. 4. 2024 do 14. 4. 2025.

Členovia APPO SR, ako koncoví užívatelia, ktorí potvrdili záujem o túto službu sekretariátu APPO SR, si tu môžu zakúpiť prístup STN-online k technickým normám na jeden kalendárny rok v období uvedenom vyššie. Aktuálny počet produktov na sklade je uvedený nižšie.

2 na sklade

Kategórie:

Popis

 • Služba hromadného prístupu k STN-online je poskytovaná prostredníctvom portálu ÚNMS SR a APPO SR má prístup k tejto službe na základe súčasne platnej objednávky o poskytovaní služby STN-online
 • Prístup k službe STN-online bude užívateľovi technicky umožnený najskôr od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po uhradení uhradí poplatku za službu. Koncový užívateľ poskytne APPO SR e-mail, meno a priezvisko užívateľa, aby tieto údaje mohli byť nahlásené poskytovateľovi služby t. j. ÚNMS SR, ktorý aktivuje užívateľovi prístup a zašle mu prihlasovacie údaje.
 • Dôležitou výhodou užívateľa prístupu STN-online cez APPO SR je skutočnosť, že APPO SR je držiteľom generálneho súhlasu ÚNMS SR na citovanie podstatných aj nepodstatných časti tých STN, ktoré majú koncoví používatelia sprístupnené cez STN-online bez toho, aby používatelia museli žiadať ÚNMS SR zakaždým o súhlas na citáciu v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v platnom znení.
 • Prístup STN-online poskytuje ďalšie nesporné výhody pre koncových používateľov, ktoré nájdete v tomto dokumente.
 • Podmienkou objednania resp. predĺženia platnosti prístupu STN-online, je byť členom APPO SR a mať zaplatené členské v danom kalendárnom najneskôr do 10. apríla príslušného kalendárneho roka
 • Prostredníctvom súčasného prístupu má koncový používateľ prístup k STN v oblasti požiarnej ochrany a súvisiacim normám pre potreby riešenia PBS (aj k už zrušeným STN) podľa Zoznamu.
 • Registráciu koncového požívateľa zabezpečuje ÚNMS SR – odbor technickej normalizácie (pridelenie hesla a prístup k STN) na základe nami predloženého zoznamu koncových užívateľov.
 • Jeden prístup je možný na 1 PC a 1 notebooku. Po prihlásení sa zaregistruje príslušný PC a potom nie možné prihlásenie z iných PC. Zmena zariadenia je možná iba po oficiálnom nahlásení na ÚNMS SR.
 • Aktualizácia prístupných STN je 1-krát v mesiaci najneskôr do 3 dní po skončení kalendárneho mesiaca.
 • Za 1 deň je možné stiahnuť najviac 50 noriem.
 • Možnosť čítania noriem s prenosom textu a grafiky je počas 30 dní bez potreby pripojenia PC na internet. Pri pripojení PC na internet tento čas nie je obmedzený v rámci trvania zaplateného prístupu.
 • Cena za službu STN-online na rok 2024-2025 je stanovená vo výške 90,00 €/rok vzhľadom na súčasný počet koncových užívateľov a počet sprístupnených noriem.
 • Zakúpením predĺženia služby STN-online koncový používateľ potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými licenčnými a technickými podmienkami.
 • V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( „GDPR“), je v prípade poskytovania služby STN–online, v pozícii prevádzkovateľa – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky („ÚNMS SR“) a APPO SR je v pozícii sprostredkovateľa. APPO SR zhromažďuje vo svojom e-shope pri zakúpení služby STN–online, v mene ÚNMS SR osobné údaje členov APPO SR, ktorí si zakúpili službu STN–online („užívatelia“), v rozsahu e-mail, meno a priezvisko a tieto osobné údaje oznamuje ÚNMS SR, aby im sprístupnil službu STN-online. APPO SR tieto osobné údaje spracúva v mene ÚNMS SR, výlučne na účely poskytovania služby STN-online.
 • Pred zakúpením služby je potrebné oboznámiť sa a súhlasiť so Všeobecnými podmienkami poskytovania prístupu k službe STN-online a Oboznámením a prehlásením užívateľa služby STN-online od ÚNMS SR. Tieto dva dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok pri poskytovaní služby STN-online cez e-shop APPO SR. Súhlas vyjadríte zaškrtnutím políčka „“Prečítal/a som si všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi“ priamo v e-shope.“ priamo v e-shope.

Ak ešte nie ste členom APPO SR prihláste sa za riadneho člena alebo člena špecialistu PO a po schválení Vášho členstva vedením asociácie a zaplatení členského si budete môcť prístup STN-online objednať za predpokladu, že produkt je k dispozícii na sklade.

V prípade nejasností, alebo potreby administratívnej podpory sa s dôverou obráťte na generálny sekretariát APPO SR mobil: +421 907 806486, e-mail: sekretariat@appo.sk

Ďalšie informácie súvisiace so službou STN-online a technickou podporou sú na linku poskytovateľa služby STN-online: Ďalšie informácie