Prístup STN-Online 2022 od 15.4.2022 do 14.4.2023

Prístup STN-Online 2022 od 15.4.2022 do 14.4.2023

Elektronická licencia

Hromadný prístup k STN-online je na obdobie od 15. 4. 2022 do 14. 4. 2023.

Členovia APPO SR, ako koncoví užívatelia, si tu môžu zakúpiť prístup STN-online k technickým normám na jeden kalendárny rok v zmluvnom období uvedenom vyššie. Aktuálny počet produktov na sklade je uvedený nižšie.

Skladom
90.00 

Pre pridanie produktu do košíka musíte byť členom APPO SR. Zadajte, prosím, Vašu emailovú adresu na overenie členstva.

1 na sklade

Popis produktu

 • Služba hromadného prístupu k STN-online je poskytovaná prostredníctvom portálu ÚNMS SR a APPO SR má prístup k tejto službe na základe súčasne platnej objednávky o poskytovaní služby STN-online č. 76821331, účinnej od 15. 04. 2022 do 14. 4. 2023
 • Prístup k službe STN-online bude užívateľovi technicky umožnený najskôr od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po uhradení uhradí poplatku za službu. Koncový užívateľ poskytne APPO SR e-mail, meno a priezvisko užívateľa, aby tieto údaje mohli byť nahlásené poskytovateľovi služby t. j. ÚNMS SR, ktorý aktivuje užívateľovi prístup a zašle mu prihlasovacie údaje.
 • Dôležitou výhodou užívateľa prístupu STN-online cez APPO SR je skutočnosť, že APPO SR je držiteľom generálneho súhlasu ÚNMS SR na citovanie podstatných aj nepodstatných časti tých STN, ktoré majú koncoví používatelia sprístupnené cez STN-online bez toho, aby používatelia museli žiadať ÚNMS SR zakaždým o súhlas na citáciu v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v platnom znení.
 • Prístup STN-online poskytuje ďalšie nesporné výhody pre koncových používateľov, ktoré nájdete v tomto dokumente.
 • Podmienkou objednania resp. predĺženia platnosti prístupu STN-online, je byť členom APPO SR a mať zaplatené členské v danom kalendárnom najneskôr do 1. marca príslušného kalendárneho roka
 • Prostredníctvom súčasného prístupu má koncový používateľ prístup k STN v oblasti požiarnej ochrany a súvisiacim normám pre potreby riešenia PBS (aj k už zrušeným STN) podľa Zoznamu.
 • Registráciu koncového požívateľa zabezpečuje ÚNMS SR – odbor technickej normalizácie (pridelenie hesla a prístup k STN) na základe nami predloženého zoznamu koncových užívateľov.
 • Jeden prístup je možný na 1 PC a 1 notebooku. Po prihlásení sa zaregistruje príslušný PC a potom nie možné prihlásenie z iných PC. Zmena zariadenia je možná iba po oficiálnom nahlásení na ÚNMS SR.
 • Aktualizácia prístupných STN je 1-krát v mesiaci najneskôr do 3 dní po skončení kalendárneho mesiaca.
 • Za 1 deň je možné stiahnuť najviac 50 noriem.
 • Možnosť čítania noriem s prenosom textu a grafiky je počas 30 dní bez potreby pripojenia PC na internet. Pri pripojení PC na internet tento čas nie je obmedzený v rámci trvania zaplateného prístupu.
 • Cena za službu STN-online na rok 2021 je stanovená vo výške 90,00 €/rok vzhľadom na súčasný počet koncových užívateľov a počet sprístupnených noriem.
 • Zakúpením predĺženia služby STN-online koncový používateľ potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými licenčnými a technickými podmienkami.
 • V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( „GDPR”), je v prípade poskytovania služby STN–online, v pozícii prevádzkovateľa – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky („ÚNMS SR”) a APPO SR je v pozícii sprostredkovateľa. APPO SR zhromažďuje vo svojom e-shope pri zakúpení služby STN–online, v mene ÚNMS SR osobné údaje členov APPO SR, ktorí si zakúpili službu STN–online („užívatelia”), v rozsahu e-mail, meno a priezvisko a tieto osobné údaje oznamuje ÚNMS SR, aby im sprístupnil službu STN-online. APPO SR tieto osobné údaje spracúva v mene ÚNMS SR, výlučne na účely poskytovania služby STN-online.
 • Pred zakúpením služby je potrebné oboznámiť sa a súhlasiť so Všeobecnými podmienkami poskytovania prístupu k službe STN-online a Oboznámením a prehlásením užívateľa služby STN-online od ÚNMS SR. Tieto dva dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok pri poskytovaní služby STN-online cez e-shop APPO SR. Súhlas vyjadríte zaškrtnutím políčka “”Prečítal/a som si všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi” priamo v e-shope.” priamo v e-shope.

Ak ešte nie ste členom APPO SR prihláste sa za riadneho člena alebo člena špecialistu PO a po schválení Vášho členstva vedením asociácie a zaplatení členského si budete môcť prístup STN-online objednať za predpokladu, že produkt je k dispozícii na sklade.

V prípade nejasností, alebo potreby administratívnej podpory sa s dôverou obráťte na generálny sekretariát APPO SR mobil: +421 907 806486, e-mail: sekretariat@appo.sk

Ďalšie informácie súvisiace so službou STN-online a technickou podporou sú na linku poskytovateľa služby STN-online: Ďalšie informácie

Odporúčame

Menu