Čo prináša Kilečko 2 do oblasti technickej normalizácie

Čo prináša Kilečko 2 do oblasti technickej normalizácie

NormalizáciaPrávne predpisy

Nedávno 12. 7. 2022 bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia v rámci tzv. Kilečka 2. Ustanovenia uvedeného zákona (pozri Čl. XV) sa stanú účinnými 1. 9. 2022 a dotknú sa aj oblasti bezodplatného poskytovania pôvodných slovenských technických noriem (STN) alebo pôvodných technických normalizačných informácií (TNI). Toto bezodplatné poskytnutie je podmienené vznikom mimoriadnej situácie, za ktorú sa považuje podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) v takomto prípade poskytne prístup k pôvodnej STN alebo k pôvodnej TNI na základe žiadosti príslušného subjektu jej zverejnením na svojom webovom sídle po dobu trvania mimoriadnej situácie. V čase mimoriadnej situácie bude tiež platiť princíp bezodplatnosti citovania časti pôvodnej STN a TNI, čo je za normálneho stavu spoplatnené. Môže sa to týkať všetkých, ktorí pri svojej činnosti napr. projektovaní, uplatňujú tieto pôvodné STN a TNI a túto činnosť realizujú počas mimoriadnej situácie. To sú samozrejme aj špecialisti požiarnej ochrany, ktorí vypracovávajú riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby a uplatňujú pri tom prevažne pôvodné STN a TNI.
Táto legislatívna zmena by sa určite mala premietnuť aj do systému poskytovania STN a TNI prostredníctvom hromadného prístupu služby STN-online, ktorú využíva aj naša asociácia zastrešujúca, ako jediná na Slovensku, odborníkov vykonávajúcich povolanie Špecialista požiarnej ochrany. Prístup k službe STN-online je samozrejme spoplatnený, preto bude zaujímavé, akým spôsobom sa vysporiada s týmto novým právnym stavom poskytovateľ platenej služby STN-online, ktorým je ÚNMS SR. V rámci plateného prístupu k službe STN-online má naša asociácia sprístupnených niekoľko desiatok pôvodných STN a TNI, ktoré by však v čase mimoriadnej situácie ÚNMS SR mal poskytnúť bezodplatne. Mimoriadna situácia môže trvať aj niekoľko mesiacov, ako sme sa mohli presvedčiť v prípade pandémie COVID. Preto bude skutočne dôležité, správne nastaviť systém platenej služby STN-online, za ktorú sa platí len raz ročne a cena závisí od množstva sprístupnených STN a TNI a od množstva hromadných prístupov. Môže totiž vzniknúť aj situácia, čo je prípad našej asociácie, že ak v rámci prístupu k službe STN-online máme v platenom balíku sprístupnených noriem väčšinu STN a TNI pôvodných, tak systém musí zabezpečiť vrátenie preplatku za službu STN-online. Podobne to platí aj o prípade, kedy subjekt – používateľ normy zaplatil ÚNMS SR poplatok za citovanie časti pôvodnej STN a TNI, ale počas mimoriadnej situácie by mohol citovať zdarma.

Táto nová legislatívna zmena sa týka aj iných organizácií, ktoré majú zaplatenú službu STN-online resp. zaplatené citácie častí pôvodných STN a TNI, ako napr. naši partneri Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES) a Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI).

V súčasnosti sa pripravuje novelizácia zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov, na príprave ktorej sa aktívne zúčastňuje aj naša asociácia v spolupráci s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy. Určite budeme navrhovať, aby sa vyššie uvedený možný problém vyriešil v rámci tejto novelizácie a súvisiacej novelizácie vyhlášky ÚNMS SR č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.