Nová odborná publikácia – KoronaŠpeciál ELEKTROKONTAKT VN

Nová odborná publikácia – KoronaŠpeciál ELEKTROKONTAKT VN

Rôzne

Naša partnerská organizácia, spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. vydáva v najbližších dňoch svoju tretiu odbornú publikáciu – KoronaŠpeciál ELEKTROKONTAKT VN, ktorá bude zameraná výhradne na problematiku vysokonapäťových rozvodov a zariadení. Jej cieľom je poukázať na súčasný stav distribučných vedení VN na Slovensku a v Česku.

Odborným garantom odbornej publikácie je, našej asociácii dobre známy, Ing. Gabriel Krescanko, autorizovaný stavebný inžinier SKSI a projektant líniových distribučných vedení NN a VN, ktorý dohliada na to, aby bol časopis spracovaný v najvyššej odbornej kvalite, akú je možné v súčasnosti v tejto problematike dosiahnuť.

K nosným témam patria články:

3D projektovanie distribučných vedení VN alebo Ako znovu obnoviť prepojenie teórie a praxe?
V tomto článku sú rozobrané dôvody, prečo súčasní projektanti projektujú zariadenia VN mimo realitu a taktiež ponúka novú unikátnu formu projektovania distribučných vedení VN pomocou LIM – Line Information Modeling, resp. informačné modelovanie vedení, ktoré je možné chápať ako súčasný BIM – informačné modelovanie budov, avšak LIM berie do úvahy aspekt typu stavby distribučného vedenia VN – líniová stavba. Pomocou tejto metódy sa v článku pokúša autor prepojiť dva základné piliere stavby distribučných vedení VN – teória (projektant) a prax (montážnik), ktoré sa od seba vzdialili rozvojom techniky.

Praktické poznatky a skúsenosti z montáže VTZE skupiny A (zariadenia VN)
Tento článok približuje čitateľovi celý proces výstavby distribučných vedení VN v súčasnosti cez vytýčenie stavby geodetom, získania materiálu zo skladu VSD, výkopy jám pre betónové a priehradové stožiare, cez betonáž a stavbu stĺpov VN až po betonáž a zakladanie základových dielov priehradových stožiarov VVN na napäťovej úrovni 110 kV. Článok na záver poukazuje na najbežnejšie súčasne používané vzdušné vodiče a káble na napäťovej úrovni VN v spoločnosti VSD.

Časopis obsahuje aj ďalšie nemenej zaujímavé články, ktoré sa venujú napr. korózii uzemňovacích sústav vedení VN, resp. VVN, ochrane živých a neživých častí v rozvodniach VN, nedostatkom v projektových dokumentáciách pre transformačné stanice VN/NN, ako vykonávať OPaOS na zariadeniach VN a VVN, a mnohému ďalšiemu.

V časopise nájdete aj špeciálne rubriky:

Kuriozity obrazom
V tejto rubrike sa môžete tešiť na kuriózne situácie počas výstavby distribučných vedení VN ako napr.: postavenie betónového stĺpa VN neodbornou firmou, ktorej sa podarilo vyosiť tento stĺp o viac než 30° a firma si z toho nič nerobila. Aj napriek tomu cez tento stĺp začala ťahať AlFe, resp. XX-AL1/XX-ST1A vodiče. Taktiež sa môžete tešiť na historické kúsky prvkov distribučných vedení VN, ktoré uvidíte iba vtedy, ak sa nachádzate v montážnej firme, ktorá zabezpečuje demontáž týchto prvkov.

Elektrikárska poradňa
Prináša 46 praktických otázok a odpovedí z problematiky distribučných vedení VN. Otázky sa týkajú teórie, ale aj praxe. Zaujímavé budú určite najmä pre projektantov a revíznych technikov. Príklad otázky uvedenej v rubrike: Otázka č. 37: S akou plochou je potrebné uvažovať pre vyňatie z parcely CKN, resp. EKN pre uloženie trafostanice? Odpoveď na túto a ostatné otázky nájdete práve v tejto rubrike.

Vzorce do vrecka
V tejto rubrike nájdete základné vzorce na dimenzovanie uzemňovacích sústav úsekových odpojovačov, trafostaníc, dimenzovanie vysokonapäťových káblov a uzemňovacích vodičov z pohľadu ekvivalentného otepľovacieho skratového prúdu a taktiež základné vzorce na výpočet vrcholových ťahov pôsobiacich v hlave betónových stĺpov z dôvodu ukotvenia vodičov a káblov o tento stĺp. Nasleduje praktický príklad z praxe – výstavba 80 rodinných domov – lokalita hromadnej výstavby v distribučnej sústave VSD, na ktorom je vysvetlené použitie každého jedného vzorca vrátane konštánt, ktoré v týchto vzorcoch vystupujú.

Časopis vychádza 1.4.2021 ako náhrada pripravovanej konferencie ELEKTROKONTAKT VN, ktorá sa mala konať 7. 4. 2021 v Žiline.

Časopis si môžete predobjednať TU (www.elektromanagement.sk)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.