Indikátory úspešnosti dlhodobých projektov APPO SR

NormalizáciaPožiarne konštrukcieRiešenie PBS

Vo všeobecnosti si mnohí z nás neuvedomujú, aký významný a pozitívny dopad majú projekty našej asociácie vo vzťahu k zlepšovaniu úrovne protipožiarnej bezpečnosti stavieb v Slovenskej republike. Tieto projekty realizujeme už od založenia asociácie v roku 2006. Za obdobie 18-tich rokov nášho pôsobenia sme realizovali mnoho projektov a aktivít smerujúcich k dosiahnutiu základných cieľov uvedených v našich Stanovách. Základným dôvodom vzniku APPO SR bola neutešená situácia v oblasti kvality a kontroly uskutočňovania stavebných a montážnych prác, ktoré majú vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavieb. Preto sme v roku 2008 začali s prvým významným projektom, ktorým bolo zavedenie legislatívnej zodpovednosti zhotoviteľov za správne zhotovenie požiarnych konštrukcií na stavbe. Bol to prvý projekt z iniciatívy zakladajúcich členských spoločností APPO SR, ktoré pociťovali veľkú frustráciu z toho, že hoci investujú, ako výrobcovia stavebných výrobkov do ich vývoja, požiarnych skúšok a nákladov na uvedenie na trh EÚ obrovské finančné prostriedky, tak ich správne zabudovanie do stavby a kontrola zabudovania, v podstate nikoho netrápila. Tento projekt sme prezentovali v roku 2009 v Brne na medzinárodnom zasadnutí zástupcov najvyšších predstaviteľov hasičských zborov a asociácií požiarnej ochrany štátov V4+Ukrajina, kde aj českí kolegovia potvrdili jeho opodstatnenosť, keďže prezentovali obdobný projekt tvorby jednotných dokladov pre stavbu (JDS).

Po štyroch rokoch, t. j. v roku 2012 sa nám podarilo, ako prvej krajine V4+Ukrajina v spolupráci s vtedajším vedením Prezídia HaZZ, ustanoviť do vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., požiadavky na zhotoviteľov požiarnych konštrukcií, aby osvedčili správne zhotovenie požiarnych konštrukcií s použitím vhodných stavebných výrobkov a vypracovali príslušnú dokumentáciu osvedčenia požiarnych konštrukcií. Nebudeme v tomto článku spodrobňovať a vysvetľovať obsah, rozsah a dôležitosť tejto dokumentácie, ktorá je základnou a jedinou dokumentáciou skutočného zhotovenia stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Určite však dodáme, že ani po 12 rokoch platnosti tejto požiadavky vyplývajúcej z ustanovenia § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na príslušné ustanovenia vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., nie je všetkým osobám v zodpovedných, najmä štátnych orgánoch jasné, o čo naozaj ide.

Ďalším dôležitým míľnikom v činnosti našej asociácie bol rok 2016, kedy sme sa po 10 rokoch existencie asociácie rozhodli na základe nepriaznivého vývoja v oblasti technickej normalizácie, realizovať projekt tvorby a vydávania ATN® dokumentov a zároveň vytvoriť platformu pre zastupovanie záujmov povolania špecialistov požiarnej ochrany (ŠPO). Dôvodom bolo, že aktuálnosť pôvodných STN, ktoré sú pre ŠPO, popri všeobecne záväzných právnych predpisoch, základnými technickými nástrojmi na riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb, sa dostala do takého stavu, že začali byť nepoužiteľné a zastarané. Mnohým našim odborníkom, ktorí dlhoročne intenzívne pracovali na tvorbe množstva pôvodných STN na riešenie PBS, bolo v roku 2015 zrušené členstvo v technickej normalizačnej komisii TK 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarom. Tento krok bol začiatkom konca technickej normalizácie na Slovensku v oblasti PBS, ktorý bol zavŕšený v roku 2019 úplným rozpustením a zrušením TK 17. Všetci zainteresovaní vedia, kto spôsobil tento stav trvajúci už 5 rokov a pritom ide o zodpovedné orgány štátnej správy, ktoré nie sú do dnešného dňa schopné tento stav spôsobujúci vážne problémy pri spracovaní a posudzovaní riešení PBS zmeniť. Ak by v dnešnej dobe celosvetových výziev napr. v oblasti odvodu dymu a splodín horenia, elektrických inštalácií, elektromobility a fotovoltiky neexistovali ATN® dokumenty, tak by na Slovensku nikto ani netušil, ako riešiť v daných oblastiach protipožiarnu bezpečnosť. Toto je dôležitý indikátor pripravenosti odbornej verejnosti zvládnuť súčasné aj budúce výzvy technického rozvoja oproti nepripravenosti štátu.

Niektorí predstavitelia štátnych orgánov zodpovedných za stav technickej normalizácie si na základe našej argumentácie v roku 2021 uvedomili, že je potrebné príslušne zdôrazniť aj existujúcu legislatívnu možnosť uplatňovania ATN® dokumentov pri riešení PBS rovnako, ako je uplatňovanie dobrovoľných STN. Preto sa odkazy na uplatnenie ATN® dokumentov začali používať v rezortných predpisoch a slovenských technických normách. Napríklad Ministerstvo dopravy a výstavby SR v roku 2022 vydalo TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov, kde sa používajú odkazy na ATN® 003, ATN® 004 a ATN® 006. Ďalším príkladom je samotný Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR), ktorý schválil a vydal STN 73 0802: 2023 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. V tejto STN sa odkazuje na ATN® 003, ATN® 004 a ATN® 005. V októbri 2023 taktiež ÚNMS SR schválil a vydal STN P CEN/TS 12101-11 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 11: Odvetrávacie systémy s vodorovným prúdením pre uzatvorené garáže. V tejto predbežnej STN sa priamo v Národnom predhovore uvádzajú a v národných poznámkach odkazujú na ATN® 001, ATN® 004 a ATN® 008. Túto normu spracoval RNDr. Boris Toman, dlhoročný príslušník HaZZ a odborník v oblasti protipožiarnej bezpečnosti, ktorý pôsobil na Požiarnotechnickom expertíznom ústave Ministerstva vnútra. Aj vyššie uvedené je jednoznačným indikátorom opodstatnenosti a úspechu projektu tvorby a vydávania ATN® dokumentov, ktoré uplatňuje množstvo odborníkov z rôznych oblastí národného hospodárstva aj štátnej správy.

V tejto súvislosti vyznieva paradoxne až úsmevne, že sú aj takí štátni úradníci, ktorí do dnešného dňa nevnímajú prínos tohto projektu a od roku 2017 udržiavajú pocit odstupu od technického pokroku zverejnením usmernenia na svojom webovom sídle týkajúceho sa ATN® dokumentov. Pozri https://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/Malatinec/usmernenia/otazka%20na%20UMNS.pdf.

V rámci nášho členstva v Zväze elektrotechnického priemyslu SR a zastrešenia Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy, sme začali v roku 2019 realizovať národný projekt aplikácie Sektorovo riadených inovácií do Národnej sústavy povolaní v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V tomto projekte sme do jeho ukončenia v roku 2022, vytvorili množstvo revízií existujúcich národných štandardov zamestnaní (NŠZ), do ktorých sme zapracovali chýbajúce odborné vedomosti a odborné zručnosti z oblasti PBS. Avšak našim hlavným cieľom v tomto projekte bolo vytvoriť nové povolania, ktoré by konečne zabezpečili jeden z hlavných cieľov našej asociácie, ktorým je zvýšenie úrovne protipožiarnej bezpečnosti stavieb a zlepšenie postavenia a vnímania povolania špecialistov PO. V rámci tohto cieľa sme vytvorili prostredníctvom Sektorovej rady pre stavebníctvo dve nové povolania zavedením NŠZ Autorizovaný inžinier pre riešenie PBS a technológií a NŠZ Požiarny audítor, ktoré boli schválené a zaradené do Národnej sústavy povolaní regulovanej zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Táto významná zmena v Národnej sústave povolaní bola podporená Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy, ktorá je významným členom Hospodárskej a sociálnej rady SR (Tripartity). Ďakujeme všetkým zúčastneným stranám za doterajšiu spoluprácu a pochopenie pri realizácii našich projektov smerujúcich k zabezpečeniu oprávneného záujmu občanov Slovenskej republiky v oblasti požiarnej ochrany.

Je len otázkou času a prebiehajúcej spolupráce, kedy sa uskutočnia potrebné legislatívne zmeny a transformácia povolania špecialistu požiarnej ochrany na povolanie autorizovaného inžiniera pre riešenie PBS a technológií. Sme presvedčení, že toto je ďalší indikátor úspešnosti nášho ďalšieho projektu, ktorý zabezpečí dlhodobé potreby neustáleho zlepšovania úrovne PBS.

1 komentár. Leave new

  • Martin Hromada
    23. marca 2024 11:40

    Ďakujem všetkým, ktorí sa vo svojom voľnom čase a nezištne podieľajú na tom, aby niekomu inému zachránili život alebo zdravie.
    Martin Hromada

    Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.