1. ZMENY, OPRAVY, REVÍZIE, NAHRADENIE A ZRUŠENIE NORIEM OD ROKU 2011

STN EN 54-13+A1: 2020 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 13: Posúdenie kompatibility
STN EN 12845+A1: 2020 Stabilné hasiace zariadenia. Automatické sprinklerové systémy. Navrhovanie, inštalovanie a údržba
STN EN 15254-3: 2020 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 3: Ľahké priečky
STN EN IEC 60331-1: 2020 Skúšky elektrických káblov v podmienkach požiaru. Funkčná odolnosť. Časť 1: Skúšobná metóda pre oheň a náraz pri teplote najmenej 830 °C pre káble s menovitým napätím do 0,6/1,0 kV vrátane a celkovým priemerom väčším ako 20 mm
STN EN 15254-3: 2020 Bezpečnostné úschovné objekty. Klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti požiaru. Časť 1: Dátové skrine a puzdrá
STN EN 15659: 2020 Bezpečnostné úschovné objekty. Klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti požiaru. Ľahké protipožiarne úschovné objekty
STN ISO 9705-1: 2020 Skúšky reakcie na oheň. Rohová skúška pre výrobky na obklady stien a stropov. Časť 1: Skúšobná metóda s konfiguráciou malej miestnosti
STN EN 54-5+A1: 2019 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové tepelné hlásiče
STN EN ISO 1716: 2019 Skúšky reakcie výrobkov na oheň. Stanovenie celkového spalného tepla
STN EN 15254-5: 2018 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 5: Sendvičové panely s kovovým plášťom
STN EN 15254-7: 2018 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné podhľady. Časť 7: Konštrukcie z kovových sendvičových panelov
STN EN 15269-11: 2018 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 11: Požiarna odolnosť otváracích textilných roliet
STN EN 1366-11: 2018 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 11: Protipožiarne ochranné systémy káblových systémov a súvisiacich komponentov
STN EN 16755/AC: 2018 Trvanlivosť parametra reakcie na oheň. Triedy výrobkov na báze dreva ošetrených retardérom horenia na vnútorné a vonkajšie konečné použitie. Oprava AC
STN EN ISO 13943: 2018 Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2017) – revízia STN EN ISO 13943: 2011
STN EN 13501-2: 2018 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení) – preklad do SJ
STN EN 13501-4: 2018 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia – preklad do SJ
STN EN 13501-5: 2018 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajším ohňom – preklad do SJ
STN EN 16755: 2018 Trvanlivosť parametra reakcie na oheň. Triedy výrobkov na báze dreva ošetrených retardérom horenia na vnútorné a vonkajšie konečné použitie
STN EN 1364-5: 2017 Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 5: Vetracie mriežky
STN EN 1366-10+A1: 2017 Skúšky požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 10: Klapky na riadenie pohybu dymu
STN EN 54-13: 2017 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 13: Posúdenie kompatibility a pripojiteľnosti súčastí systému
STN EN 13501-1+A1/Z1: 2017 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text). Zmena 1
STN 92 0201-2: 2017 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie
STN EN 50289-4-16: 2017 Komunikačné káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 4-16: Skúšobné metódy vplyvu prostredia. Celistvosť obvodu v podmienkach požiaru
STN EN 50200: 2017 Skúšobná metóda požiarnej odolnosti nechránených káblov malých priemerov určených na použitie v núdzových obvodoch – preklad STN EN 50200: 2016 so SJ
STN EN 1994-1-2/A1: 2017 Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. Zmena A1
STN EN 15269-5+A1: 2017 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 5: Požiarna odolnosť zasklených otočných dverových zostáv so závesmi alebo čapmi s kovovou rámovou konštrukciou
STN EN 1634-1/O1: 2017 Skúšanie požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť 1: Skúšky požiarnej odolnosti zostáv dverí a uzáverov a otváracích okien. Oprava 1
STN EN 50575/A1: 2017 Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň. Zmena A1
STN EN 81-73: 2017 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 73: Fungovanie výťahov v prípade požiaru – preklad STN EN 81-73: 2016 so SJ
STN EN 50582: 2017 Postup na vyhodnotenie funkčnej odolnosti optických vláken v kábli v podmienkach skúšania požiarnej odolnosti
STN EN 60332-1-2/A11: 2017 Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň. Zmena A11
STN EN 50399/A1: 2017 Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky. Zmena A1
STN EN 54-31 + A1: 2016 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 31: Viacsnímačové požiarne hlásiče. Bodové hlásiče s kombinovaným dymovým snímačom, snímačom oxidu uhoľnatého a voliteľným tepelným snímačom
STN EN 1364-1: 2016 Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 1: Steny
STN EN 13501-2: 2016 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení)
STN EN 13501-4: 2016 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia
STN EN 13501-5: 2016 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajším ohňom
STN 92 1101-2/Z1: 2016 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače. Zmena 1
STN 92 1101-4/Z1: 2016 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače. Zmena 1
STN EN 1366-2: 2016 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 2: Požiarne klapky – preklad STN EN 1366-2: 2015 so SJ
STN EN 81-73: 2016 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 73: Fungovanie výťahov v prípade požiaru – revízia STN EN 81-73: 2005
STN EN 50200: 2016 Skúšobná metóda požiarnej odolnosti nechránených káblov malých priemerov pre núdzové obvody – revízia STN EN 50200: 2006
STN EN 60332-1-1/A1: 2016 Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-1: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Zariadenie. Zmena A1
STN EN 60332-1-2/A1: 2016 Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň. Zmena A1
STN EN 60332-1-3/A1: 2016 Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-3: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup na určenie horiacich kvapiek/častíc. Zmena A1
STN EN 1366-1: 2016 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia – preklad STN EN 1366-1: 2015
STN 34 3085: 2016 Pravidlá na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch alebo zátopách – revízia STN 34 3085: 1961
STN P CEN/TS 54-32: 2015 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 32: Pokyny na plánovanie, projektovanie, inštalovanie, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie a údržbu systémov hlasovej signalizácie požiarov
STN EN 1364-1: 2015 Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 1: Steny – revízia STN EN 1364-1: 2001
STN EN 1365-2: 2015 Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 2: Stropy a strechy – preklad STN EN 1365-2: 2015
STN EN 1366-2: 2015 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 2: Požiarne klapky – revízia STN EN 1366-2: 2001
STN EN 13381-9: 2015 Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 9: Ochranné systémy aplikované na oceľové
STN EN 54-12: 2015 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 12: Dymové hlásiče. Lineárne hlásiče využívajúce optický svetelný lúč
STN 73 0802/Z2/O1: 2015 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Zmena 2
STN 73 0802/Z2: 2015 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Zmena 2
STN 73 0834/Z2: 2015 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb. Zmena 2
STN 92 0206: 2015 Správanie sa požiarnych konštrukcií. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok – Revízia STN 92 0206: 2012
STN EN 50267-1/Z1: 2015 Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Skúšky plynov vznikajúcich pri horení materiálov káblov. Časť 1: Skúšobné zariadenie. Zmena 1
STN EN 50267-2-1/Z1: 2015 Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Skúšky plynov vznikajúcich pri horení materiálov káblov. Časť 2-1: Postupy – Určenie obsahu kyselinotvorných halogénových plynov. Zmena 1
STN EN 50267-2-2/Z1: 2015 Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Skúšky plynov vznikajúcich pri horení materiálov káblov. Časť 2-2: Postupy – Určenie stupňa kyslosti plynov počas horenia materiálov káblov meraním pH a vodivosti. Zmena 1
STN EN 50267-2-3/Z1: 2015 Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Skúšky plynov vznikajúcich pri horení materiálov káblov. Časť 2-3: Postupy – Určenie stupňa kyslosti plynov počas horenia materiálov káblov stanovením váženého priemeru pH a vodivosti. Zmena 1
STN EN 15882-2: 2015 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 2: Klapky
STN 34 7661/Z1: 2015 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče. Zmena 1
STN EN 60754-1: 2015 Skúška plynov vznikajúcich pri horení materiálov z káblov. Časť 1: Stanovenie obsahu halogénovodíka – preklad do SJ
STN EN 60754-2: 2015 Skúška plynov vznikajúcich pri horení materiálov z káblov. Časť 2: Stanovenie acidity (meraním pH) a konduktivity – preklad do SJ
STN EN 13381-5: 2015 Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 5: Ochrana aplikovaná na kompozitné prvky betón/profilovaný oceľový plech
STN EN 1365-2: 2015 Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 2: Stropy a strechy
STN EN 13501-6: 2015 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 6: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie elektrických káblov na oheň – preklad anglickej verzie
STN EN 54-3: 2015 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru
STN EN 1366-1: 2015 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia – revízia 2001
STN EN 1366-12: 2015 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 12: Pevné uzávery (bez mechanického pohonu) požiarnej ochrany pre vzduchovody
STN EN 1994-1-2/A1: 2015 Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. Zmena A1
STN EN ISO 13943/O1: 2015 Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2008)
STN EN 1364-3: 2014 Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 3: Závesné steny. Plná konfigurácia (kompletné zostavy) – revízia STN EN 1364-3: 2007
STN EN 1364-4: 2014 Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 4: Závesné steny. Čiastočné vyhotovenie – revízia STN EN 1364-4: 2007
STN EN 1364-5: 2017 Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 5: Vetracie mriežky
STN EN 1634-1: 2014 Skúšanie požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť 1: Skúšky požiarnej odolnosti zostáv dverí a uzáverov a otváracích okien – revízia STN EN 1634-1: 2009
STN EN ISO 15791-1: 2014 Plasty. Vývoj a používanie strednorozmerových požiarnych skúšok na výrobky z plastov. Časť 1: Všeobecné pokyny (ISO 15791-1: 2014) – revízia STN EN ISO 15791-1: 2005
STN 92 0205: 2014 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok – revízia STN 92 0205: 2012
STN 92 1101-4: 2014 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače
STN EN 61034-2/A1: 2014 Meranie hustoty dymu pri horení káblov za definovaných podmienok. Časť 2: Skúšobný postup a požiadavky – zmena STN EN 61034-2: 2006
STN 34 7661: 2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče – revízia STN 34 7661: 2012
STN EN 50399/O2: 2013 Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky. Oprava 2
STN EN 13381-8: 2013 Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 8: Reagujúca ochrana aplikovaná na oceľové prvky – nahradenie STN EN 13381-8: 2010
STN EN 13381-4: 2013 Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 4: Pasívna ochrana aplikovaná na oceľové prvky – nahradenie STN P ENV 13381-4: 2005
STN 33 2312: 2013 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v pevných horľavých materiáloch a na nich – revízia STN 33 2312: 1985
STN EN 1365-1/AC: 2013 Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 1: Steny. Oprava AC (92 0810)
STN EN 1991-1-2/O1: 2013 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom. Oprava 1
STN EN 1365-1: 2013 Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 1: Steny (EN 1365-1: 2012) – revízia STN EN 1365-1: 2001
STN EN 1363-1: 2013 Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 1: Základné požiadavky (EN 1363-1: 2012) – revízia STN EN 1363-1: 2001
STN EN 50399/O1: 2013 Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky
STN EN 1991-1-2/AC2: 2013 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom
STN 92 0203/O1: 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari
STN 92 0203: 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari – revízia STN 92 0203: 2010
STN 92 0201-3/Z3: 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb
STN 73 0834/Z1: 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavie
STN 73 0802/Z1: 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia
STN EN 54-25/AC2: 2012 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 25: Súčasti využívajúce rádiové spoje
STN EN 1999-1-2/NA: 2012 Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN 34 7661/O1: 2012 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče
STN EN 15725/AC: 2012 Protokoly o rozšírenej aplikácii požiarnej odolnosti stavebných výrobkov a častí stavieb
STN EN 14351-1 + A1/Z1: 2012 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu (Konsolidovaný text)
STN EN 13501-1 + A1/O1: 2012 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text)
STN 92 0241/Z1: 2012 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami
STN 73 0802/O1: 2011 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia
STN EN ISO 13943/Oa: 2011 Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2008)

2. TERMINOLOGICKÉ NORMY

STN 92 0101: 1997 Požiarna bezpečnosť stavieb. Názvoslovie
STN EN ISO 13943: 2018 Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2017)

3. PROJEKČNÉ NORMY SÚBORU 73 08XX

STN 73 0802: 2010 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia – STN 73 0802/O1: 2011, STN 73 0802/Z1: 2013, STN 73 0802/Z2: 2015, STN 73 0802/Z2/O1: 2015
STN 73 0804: 1991 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty
STN 73 0821: 1973 Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií
STN 73 0822: 1986 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Šírenie plameňa po povrchu stavebných hmôt
STN 73 0823: 1983 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stupeň horľavosti stavebných hmôt
STN 73 0824: 1992 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výhrevnosť horľavých látok
STN 73 0825: 1991 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Triedy požiarneho nebezpečenstva skladových materiálov
STN 73 0831: 1979 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory
STN 73 0833: 1976: Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie
STN 73 0834: 2010 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb – STN 73 0834/Z1: 2013, STN 73 0834: 2015
STN 73 0835: 1980 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení
STN 73 0837: 1977 Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže
STN 73 0838: 1977 Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže
STN 73 0839: 1977 Požiarna bezpečnosť stavieb. Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných hmôt
STN 73 0842: 1989 Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty pre poľnohospodársku výrobu
STN 73 0843: 1978 Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty spojov
STN 73 0844: 1977 Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady
STN 73 0862: 1980 Stanovenie stupňa horľavosti stavebných hmôt zobraziť detail normy s možnosťou objednania

4. PROJEKČNÉ NORMY SÚBORU 92 00XX A ĎALŠIE

STN 92 0102: 1999 Požiarna bezpečnosť stavieb. Veličiny a značky
STN 92 0111: 1998 Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany. Špecifikácia
STN 92 0201-1: 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku
STN 92 0201-2: 2017 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie – nahradenie STN 92 0201-2: 2007
STN 92 0201-3: 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb – STN 92 0201-3/Z3: 2013
STN 92 0201-4: 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti
STN 92 0202-1: 1999 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi
STN 92 0203: 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari – STN 92 0203/O1: 2013
STN 92 0204: 2012 Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu
STN 92 0241: 2012 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie objektu osobami – STN 92 0241/Z1: 2012
STN 92 0300: 1997 Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla
STN 92 0400: 2005 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov
STN 92 0435: 2000 Stabilné hasiace zariadenia. Hasiace zariadenia na ťažkú penu. Ochrana nadzemnej nádrže
STN 92 0800: 2002 Požiarna bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny
STN 92 0901: 1999 Zásady požiarnej bezpečnosti pri skladovaní tuhých palív
STN ISO 23601: 2012 Bezpečnostné značenie. Značenie požiarneho evakuačného plánu
STN 33 2312: 2013 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v pevných horľavých materiáloch a na nich
STN 34 3085: 2016 Pravidlá na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch alebo zátopách

5. NÁVRHOVÉ NORMY SÚBORU 199X (EUROKÓDY)

STN EN 1991-1-2: 2007 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom – STN EN 1991-1-2/O1: 2013
STN EN 1991-1-2/AC: 2009 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom – STN EN 1991-1-2/AC2: 2013
STN EN 1991-1-2/NA: 2006 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom
STN EN 1992-1-2: 2007 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1992-1-2/AC: 2008 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1992-1-2/NA: 2008 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1993-1-2: 2007 Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1993-1-2/AC: 2009 Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1993-1-2/NA: 2008 Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1994-1-2: 2007 Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru – STN EN 1994-1-2/A1: 2017
STN EN 1994-1-2/AC: 2008 Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1994-1-2/NA: 2008 Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1995-1-2: 2008 Eurokód 5: Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1995-1-2/AC: 2009 Eurokód 5: Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1995-1-2/NA: 2011 Eurokód 5: Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1996-1-2: 2007 Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1996-1-2/AC: 2011 Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1996-1-2/NA: 2009 Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1999-1-2: 2007 Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1999-1-2/AC: 2010 Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1999-1-2: 2012 Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru – STN EN 1999-1-2/NA: 2012

6. KLASIFIKAČNÉ NORMY

STN EN 13501-1 + A1: 2010 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text) – STN EN 13501-1+A1/O1: 2012STN EN 13501-1+A1/Z1: 2017
STN EN 13501-2: 2018 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení) (Konsolidovaný text)
STN EN 13501-3 + A1: 2010 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 3: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti výrobkov a prvkov používaných v prevádzkových zariadeniach stavieb. Potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne klapky (Konsolidovaný text)
STN EN 13501-4: 2018 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia (Konsolidovaný text)
STN EN 13501-5: 2018 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajším ohňom (Konsolidovaný text)
STN EN 13501-6: 2014 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 6: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň elektrických káblov – STN EN 13501-6: 2015 – preklad do SJ
STN EN 357: 2005 Sklo v stavebníctve. Požiarne odolné zasklené prvky s priehľadnými alebo priesvitnými sklenými výrobkami. Klasifikácia požiarnej odolnosti
STN EN 14600: 2006 Dvere a otváracie okná s požiarnou odolnosťou alebo tesné proti prieniku dymu. Požiadavky a klasifikácia
STN EN ISO 25762: 2012 Plasty. Návod na posudzovanie požiarnych charakteristík a účinkov požiaru polymérnych kompozitov vystužených vláknami (ISO 25762: 2009)
STN P CEN/TS 15912: 2012 Trvanlivosť parametra reakcie na oheň – Triedy výrobkov na báze dreva ošetrených retardérom horenia na vnútorné a vonkajšie konečné použitie
STN EN 16755: 2018 Trvanlivosť parametra reakcie na oheň. Triedy výrobkov na báze dreva ošetrených retardérom horenia na vnútorné a vonkajšie konečné použitie
STN EN 16755/AC: 2018 Trvanlivosť parametra reakcie na oheň. Triedy výrobkov na báze dreva ošetrených retardérom horenia na vnútorné a vonkajšie konečné použitie. Oprava AC

7. SKÚŠOBNÉ NORMY A NORMY NA ROZŠÍRENÚ APLIKÁCIU VÝSLEDKOV SKÚŠOK

STN EN ISO 1182: 2010 Skúšky reakcie výrobkov na oheň. Skúška nehorľavosti (ISO 1182: 2010)
STN P CEN/TS 1187: 2012 Skúšobné metódy pre zaťaženie striech vonkajším požiarom
STN EN 81-58: 2004 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Prehliadky a skúšky. Časť 58: Skúšanie požiarnej odolnosti šachtových dverí
STN EN 1363-1: 2013 Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 1: Základné požiadavky
STN EN 1363-2: 2001 Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 2: Alternatívne a doplnkové postupy
STN EN 1364-1: 2016 Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 1: Steny
STN EN 1364-2: 2001Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 2: Podhľady
STN EN 1364-3: 2007 Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 3: Závesné steny. Plná konfigurácia (kompletné zostavy)
STN EN 1364-4: 2007 Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 4: Závesné steny. Čiastočné vyhotovenie
STN EN 1364-5: 2017 Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 5: Vetracie mriežky
STN EN 1365-1: 2013 Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 1: Steny
STN EN 1365-2: 2015 Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 2: Stropy a strechy – nahradenie STN EN 1365-2: 2001preklad STN EN 1365-2: 2015
STN EN 1365-3: 2001 Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 3: Nosníky
STN EN 1365-4: 2001 Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 4: StÍpy
STN EN 1365-5: 2005 Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 5: Balkóny a pavlače
STN EN 1365-6: 2005 Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 6: Schodištia
STN EN 1366-1: 2016 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia nahradenie STN EN 1366-1: 2015
STN EN 1366-2: 2015 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 2: Požiarne klapky – nahradenie STN EN 1366-2: 2001
STN EN 1366-3: 2009 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 3: Tesnenia prestupov
STN EN 1366-4 + A1: 2010 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 4: Tesnenia lineárnych stykov (Konsolidovaný text)
STN EN 1366-5: 2010 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 5: Inštalačné kanály a šachty
STN EN 1366-6: 2005 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 6: Zvýšené podlahy a dutinové podlahy
STN EN 1366-7: 2005 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 7: Dopravníkové systémy a ich uzávery
STN EN 1366-8: 2005 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 8: Potrubia na odvod splodín horenia
STN EN 1366-9: 2008 Skúšky požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 9: Potrubia na odvod splodín horenia z jedného požiarneho úseku
STN EN 1366-10+A1: 2017 Skúšky požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 10: Klapky na riadenie pohybu dymu
STN EN 1366-11: 2018 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 11: Protipožiarne ochranné systémy káblových systémov a súvisiacich komponentov
STN EN 1366-12: 2015 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 12: Pevné uzávery (bez mechanického pohonu) požiarnej ochrany pre vzduchovody
STN EN 1634-1: 2014 Skúšanie požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť 1: Skúšky požiarnej odolnosti zostáv dverí a uzáverov a otváracích okien – STN EN 1634-1/O1: 2017
STN EN ISO 1716: 2010 Skúšky reakcie výrobkov na oheň. Stanovenie celkového spalného tepla (ISO 1716: 2010)
STN EN ISO 1716: 2019 Skúšky reakcie výrobkov na oheň. Stanovenie celkového spalného tepla (ISO 1716: 2018)
STN EN 50200: 2006 Skúšobná metóda požiarnej odolnosti nechránených káblov malých priemerov určených na použitie v núdzových obvodoch- STN EN 50200: 2016
STN EN 50362: 2003 Skúšobná metóda požiarnej odolnosti nechránených silnoprúdových a kontrolných káblov veľkých priemerov, určených na používanie v núdzových obvodoch
STN EN 50267-2-3: 2001 Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Skúšky plynov vznikajúcich pri horení materiálov káblov. Časť 2-3: Postupy – Určenie stupňa kyslosti plynov počas horenia materiálov káblov stanovením váženého priemeru pH a vodivosti – STN EN 50267-2-3/Z1: 2015
STN EN 50289-4-16: 2012 Komunikačné káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 4-16: Skúšobné metódy vplyvu prostredia. Celistvosť obvodu v podmienkach požiaru
STN EN 50399: 2012 Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa Skúšobné zariadenia, postupy a výsledky – STN EN 50399/O1: 2013, STN EN 50399/O2: 2013, STN EN 50399/A1: 2017
STN EN 50577: 2016 Elektrické káble. Skúška požiarnej odolnosti nechránených elektrických káblov (klasifikácia P)
STN EN 60332-1-2: 2005 Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň – STN EN 60332-1-2/A1: 2016, STN EN 60332-1-2/A11: 2017
STN EN 60754-1: 2015 Skúšanie plynov vznikajúcich pri spaľovaní materiálov káblov. Časť 1: Stanovenie obsahu halogénovodíka
STN EN 60754-2: 2015 Skúšanie plynov vznikajúcich pri spaľovaní materiálov káblov. Časť 2: Stanovenie acidity (meraním pH) a konduktivity
STN EN 61034-2: 2006 Meranie hustoty dymu pri horení káblov za definovaných podmienok. Časť 2: Skúšobný postup a požiadavky – STN EN 61034-2/A1: 2014
STN P CLC/TS 50576: 2015 Elektrické káble. Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok reakcie ne oheň
STN EN ISO 9239-1: 2011 Skúšky reakcie podlahových krytín na oheň. Časť 1: Určovanie správania sa pri horení s použitím zdroja sálavého tepla (ISO 9239-1: 2010)
STN EN ISO 11925-2: 2011 Skúšky reakcie na oheň. Zapáliteľnosť stavebných výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňového horenia. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom (ISO 11925-2: 2010)
STN EN 13381-4: 2013 Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 4: Pasívna ochrana aplikovaná na oceľové prvky
STN EN 13381-6: 2012 Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 6: Ochrana aplikovaná na oceľové duté prvky vyplnené betónom
STN EN 13381-8: 2013 Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 8: Ochrana aplikovaná na oceľové prvky
STN P CEN/TS 13381-1: 2006 Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 1: Vodorovné ochranné membrány
STN P ENV 13381-2: 2002 Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 2: Zvislé ochranné membrány
STN P ENV 13381-3: 2005 Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 3: Ochrana aplikovaná na betónové prvky
STN EN 13381-5: 2015 Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 5: Ochrana aplikovaná na kompozitné prvky betón/profilovaný oceľový plech
STN P ENV 13381-6: 2002 Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 6: Ochrana aplikovaná na oceľové duté prvky vyplnené betónom
STN P ENV 13381-7: 2005 Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 7: Ochrana aplikovaná na drevené prvky
STN EN 13381-9: 2015 Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 9: Ochranné systémy aplikované na oceľové
STN EN 13823: 2011 Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín, vystavené tepelnému pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu
STN ISO 13785-1: 2010 Skúšky reakcie vonkajších obkladov stien na oheň. Časť 1: Skúška na vzorke stredných rozmerov
STN ISO 13785-2: 2014 Skúšky reakcie vonkajších obkladov stien na oheň. Časť 2: Skúška na vzorke veľkých rozmerov
STN EN 14390: 2007 Skúšky reakcie na oheň. Veľkorozmerová referenčná izbová skúška výrobkov na povrchovú úpravu
STN P CEN/TS 15447: 2007 Spôsob zostavenia a upevnenia pri skúškach reakcie na oheň podľa smernice o stavebných výrobkoch
STN EN 14637: 2008 Stavebné kovanie. Elektricky ovládané systémy nastavujúce otvorenie dverí s požiarnou odolnosťou a dverí tesných proti prieniku dymu. Požiadavky, skúšobné metódy, montáž a údržba
STN EN 15080-8: 2010 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Časť 8: Nosníky
STN EN 15080-12: 2011 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Časť 12: Nosné murované steny
STN EN 15254-2: 2010 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 2: Murivo a sadrové tvárnice
STN EN 15254-4 + A1: 2012 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 4: Zasklené konštrukcie (Konsolidovaný text)
STN EN 15254-5: 2018 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 5: Sendvičové panely s kovovým plášťom – nahradenie STN EN 15254-5: 2010
STN EN 15254-6: 2014 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 6: Závesné steny
STN EN 15254-7: 2018 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné podhľady. Časť 7: Sendvičové panely s kovovým plášťom – nahradenie STN EN 15254-7: 2012
STN EN 15269-1: 2010 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 1: Základné požiadavky
STN EN 15269-2: 2013 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 2: Požiarna odolnosť otočných oceľových dverových zostáv so závesmi alebo čapmi
STN EN 15269-3: 2013 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 3: Požiarna odolnosť otočných dverových zostáv so závesmi alebo čapmi vyrobených z dreva a otváravých okien s dreveným rámom
STN EN 15269-5: 2014 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 5: Požiarna odolnosť zasklených otočných dverových zostáv so závesmi alebo čapmi s kovovou rámovou konštrukciou – STN EN 15269-5+A1: 2017
STN EN 15269-7: 2010 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 7: Požiarna odolnosť oceľových posuvných dverových zostáv
STN EN 15269-10: 2011 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 10: Požiarna odolnosť zostáv oceľových rolovacích uzáverov
STN EN 15269-11: 2018 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 11: Požiarna odolnosť otváracích textilných roliet
STN EN 15269-20: 2010 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 20: Tesnosť proti prieniku dymu zasklených otočných dverových zostáv so závesmi alebo čapmi, s oceľovou, drevenou a kovovou rámovou konštrukciou
STN EN 15423: 2008 Vetranie budov. Požiarna ochrana systémov rozvodu vzduchu v budovách
STN EN 15650: 2011 Vetranie budov. Požiarne klapky
STN EN 15715: 2010 Tepelnoizolačné výrobky. Návody na montáž a upevňovanie pre skúšky reakcie na oheň. Prefabrikované výrobky
STN EN 15725: 2010 Protokoly o rozšírenej aplikácii požiarnej odolnosti stavebných výrobkov a častí stavieb – STN EN 15725/AC: 2012
STN EN 15882-1: 2012 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia
STN EN 15882-2: 2015 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 2: Klapky
STN EN 15882-4: 2012 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 4: Tesnenia lineárnych stykov
STN EN 15998: 2011 Sklo v stavebníctve. Bezpečnosť v prípade požiaru, požiarna odolnosť. Metodika skúšania pre zatriedenie skla
STN EN 16733: 2017 Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Hodnotenie schopnosti stavebných výrobkov horieť postupujúcim tlením
STN 92 0205: 2014 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky a klasifikácia
STN 92 0206: 2015 Správanie sa požiarnych konštrukcií. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok
STN EN ISO 15791-1: 2014 Plasty. Vývoj a používanie strednorozmerových požiarnych skúšok na výrobky z plastov. Časť 1: Všeobecné pokyny (ISO 15791-1: 2014)
STN EN ISO 25762: 2013 Plasty. Návod na posudzovanie požiarnych charakteristík a účinkov požiaru polymérnych kompozitov vystužených vláknami (ISO 25762: 2009) (64 0762)
STN P CEN/TS 16459: 2014 Zaťaženie striech a strešných krytín vonkajším ohňom. Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok vykonaných podľa CEN/TS 1187
STN P CEN ISO/TS 27469: 2012 Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Skúšobné metódy požiarnych klapiek (ISO/TS 27469: 2010)

8. VÝROBKOVÉ NORMY

STN EN 50575: 2015 Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbe vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň – STN EN 50575/A1: 2017
STN 34 7661: 2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče – STN 34 7661/Z1: 2015
STN 92 1101-1: 2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 1: Výrobky na upevnenie káblov a vodičov
STN 92 1101-2: 2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače – STN 92 1101-2/Z1: 2016
STN 92 1101-3: 2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 3: Výrobky na spájanie káblov a vodičov
STN 92 1101-4: 2014 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače – STN 92 1101-4/Z1: 2016
STN EN 54-1: 2011Elektrická požiarna signalizácia. Časť 1: Úvod
STN EN 54-2 + AC: 2001 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 2: Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie – STN EN 54-2+AC/A1: 2007
STN EN 54-3: 2015 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru
STN EN 54-4: 2001Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia – STN EN 54-4+AC/A1: 2003, STN EN 54-4+AC/A2: 2007
STN EN 54-5: 2002 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové hlásiče – STN EN 54-5/A1: 2003
STN EN 54-5+A1: 2019 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové tepelné hlásiče
STN EN 54-7: 2002 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 7: Dymové hlásiče. Bodové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu – STN EN 54-7/A1: 2003, STN EN 54-7/A2: 2007
STN EN 54-10: 2003 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 10: Plameňové hlásiče. Bodové hlásiče – STN EN 54-10/A1: 2006
STN EN 54-11: 2002 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 11: Tlačidlové hlásiče požiaru – STN EN 54-11/A1: 2006
STN EN 54-12: 2003 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 12: Dymové hlásiče. Lineárne hlásiče využívajúce optický svetelný lúč – STN EN 54-12: 2015
STN EN 54-13: 2017 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 13: Posúdenie kompatibility a pripojiteľnosti súčastí systému
STN EN 54-16: 2009 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 16: Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru
STN EN 54-17: 2006 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 17: Oddeľovacie prvky proti skratu
STN EN 54-18: 2006 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 18: Zariadenia vstupu/výstupu – STN EN 54-18/AC: 2007
STN EN 54-20: 2007 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 20: Nasávacie dymové hlásiče – STN EN 54-20/AC: 2010
STN EN 54-21: 2007 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 21: Zariadenia na prenos signalizácie požiaru a signalizácie porúch
STN EN 54-22: 2015 Automatické hlásiče požiaru. Časť 22: Znovunastaviteľné lineárne tepelné hlásiče
STN EN 54-23: 2010 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 23: Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné zariadenia
STN EN 54-24: 2009 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 24: Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru – reproduktory
STN EN 54-25: 2009 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 25: Súčasti využívajúce rádiové spoje – STN EN 54-25/AC2: 2011, STN EN 54-25/AC2: 2012
STN EN 54-26: 2015 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 26: Hlásiče oxidu uhoľnatého. Bodové hlásiče
STN EN 54-29: 2015 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 29: Požiarne hlásiče s viacerými snímačmi. Požiarne hlásiče využívajúce kombináciu snímačov dymu a tepla
STN EN 54-30: 2015 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 30: Viacsnímačové požiarne hlásiče. Bodové hlásiče s kombinovaným snímačom oxidu uhoľnatého a tepelným snímačom
STN EN 54-31: 2015 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 31: Viacsnímačové požiarne hlásiče. Bodové hlásiče s kombinovaným dymovým snímačom, snímačom oxidu uhoľnatého a voliteľným tepelným snímačom – STN EN 54-31 + A1: 2016
STN P CEN/TS 54-32: 2015 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 32: Pokyny na plánovanie, projektovanie, inštalovanie, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie a údržbu systémov hlasovej signalizácie požiarov
STN EN 81-72: 2004 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 72: Požiarne výťahy
STN EN 81-73: 2005 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 73: Fungovanie výťahov v prípade požiaru – STN EN 81-73: 2016
STN P CEN/TS 81-76: 2011 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 76: Evakuácia osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie výťahmi
STN EN 50525-3-11: 2012 Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 3-11: Káble so špeciálnou požiarnou charakteristikou. Ohybné káble s bezhalogénovou termoplastickou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu
STN EN 14600: 2006 Dvere a otváracie okná s požiarnou odolnosťou alebo tesné proti prieniku dymu. Požiadavky a klasifikácia
STN EN 16034: 2015 Dvere, priemyselné, garážové brány, vráta a otváravé okná. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Požiarna odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu
STN EN 16035: 2013 Výrobkové listy kovaní (HPS). Identifikácia a prehľad dokladov o skúšaní na zjednodušenie vzájomnej zameniteľnosti stavebných kovaní na použitie do dverových kompletov s požiarnou odolnosťou a tesnosťou proti prieniku dymu a na otváravé okná

9. NORMY SPRACOVANÉ APPO SR A JEJ ČLENMI

STN 92 0205 Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky
STN 92 0205/Z1 Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky
STN 92 0205/Z2 Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky
STN 92 0205/Z3 Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky
STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia
STN ISO 8528-12 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 12: Núdzové zdroje na bezpečnostné účely
STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari
STN 92 0205 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky
STN ISO 13785-1 Skúšky reakcie vonkajších obkladov stien na oheň. Časť 1: Skúška na vzorke stredných rozmerov
STN 33 2000-5-56 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Napájanie na bezpečnostné účely
STN EN 61537/O1 Príslušenstvo káblov. Systémy káblových žľabov a systémy káblových roštov
STN 92 0204 Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu
STN 92 0205 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky a klasifikácia
STN 92 0206 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky a klasifikácia
STN 34 7661 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče
STN EN 50399 Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky
STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody
STN 34 7661 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče
STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari
STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v pevných horľavých materiáloch a na nich
STN 92 1101-1 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 1: Výrobky na upevnenie káblov a vodičov
STN 92 1101-2 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače
STN 92 1101-2/Z1 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače
STN 92 1101-3 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 3: Výrobky na spájanie káblov a vodičov
STN 73 0802/Z1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia
STN 73 0834/Z1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb
STN 33 2000-4-42/O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla
STN EN ISO 25762 Plasty. Návod na posudzovanie požiarnych charakteristík (parametrov) a účinkov požiaru polymérnych kompozitov vystužených vláknami (ISO 25762: 2009)
STN P CEN/TS 15912 Trvanlivosť parametra reakcia na oheň. Triedy výrobkov na báze dreva ošetrených retardérom horenia na vnútorné a vonkajšie konečné použitie
STN 92 1101-4 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače
STN 92 1101-4/Z1 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače
STN 92 0205 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok
STN ISO 13785-2 Skúšky reakcie vonkajších obkladov stien na oheň. Časť 2: Skúška na vzorke veľkých rozmerov
STN 92 0206 Správanie sa požiarnych konštrukcií. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok
STN 34 7661/Z1 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče
STN EN 50575 Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň
STN EN 50575/A1 Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň. Zmena A1
STN P CLC/TS 50576 Elektrické káble. Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok reakcie na oheň
STN EN 60754-1 Skúška plynov vznikajúcich pri horení materiálov z káblov. Časť 1: Stanovenie obsahu halogénovodíka
STN EN 60754-2 Skúška plynov vznikajúcich pri horení materiálov z káblov. Časť 2: Stanovenie acidity (meraním pH) a konduktivity
STN EN ISO 13943/O1 Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2008)
STN EN 13501-6 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 6: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie elektrických káblov na oheň
ČSN EN 60754-1 Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů – Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku
ČSN EN 60754-2 Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů – Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity
ČSN EN 50575 Silové, řídicí a komunikační kabely – Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň
ČSN CLC/TS 50576 Elektrické kabely – Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň
ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek
STN 34 3085 Pravidlá na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch alebo zátopách
STN EN 50200 Skúšobná metóda požiarnej odolnosti nechránených káblov malých priemerov určených na použitie v núdzových obvodoch
ČSN EN 50200 Zkušební metoda odolnosti proti požáru pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech